Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring m.v. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 17 juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-2 fjerde ledd annet punktum.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 17 juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-2 fjerde ledd annet punktum. 

I

§ 8-2-1 første ledd skal lyde:

Dokumenter som etter regnskapsloven § 8-2 første ledd skal sendes til Regnskapsregisteret, skal sendes inn elektronisk via Altinn (http://www.altinn.no). Dokumenter som nevnt i første punktum skal sendes inn samlet og være tydelig lesbare. Plikten etter første punktum gjelder ikke for regnskapspliktige som er indre selskaper, eller regnskapspliktige som er setter opp sine årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, hvor resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanene etter regnskapsloven kapittel 6. Regnskapspliktige som nevnt i tredje punktum skal sende inn dokumenter som nevnt i første punktum i et ikke direkte redigerbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.