Forskrift om endring av forskrift om overgangsregler til lov 9. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2014 med hjemmel i lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV annet ledd, jf. kgl. res. 19. april 2013.

 

I

 § 1 første ledd skal lyde:

Kravet etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd til å redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, gjelder ikke for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2016 for foretak som avlegger en offentlig framskrittsrapport i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller for foretak som avlegger en offentlig rapport innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet.

 

II

Denne forskriften trer i kraft straks.