Forskrift om endring i forskrift om eiendomsmegling (oppgjør av eiendomshandler)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4, § 3-2 og § 6-9, jf. lov 11. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) del VI.

I

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

§ 1-4 første ledd skal lyde:

(1) Reglene om oppdragsgivers opplysningsplikt om budgivning i § 6-2 tredje punktum, oppdragstakers plikter ved budgivning i § 6-3, innsyn i budjournal i § 6-4 og reglene i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum kan fravikes ved oppdrag som er omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 fjerde ledd.

§ 3-8 skal lyde:

§ 3-8. Klientmidler

Som klientmidler, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2, regnes alle midler som er innbetalt og alle aksjer, obligasjoner, pantedokumenter, gjeldsbrev, skjøter, eller lignende som er overlevert til et eiendomsmeglingsforetak for oppbevaring.

§ 3-9 oppheves.

Overskriften til § 3-11 skal lyde:

§ 3-11. Disponering av klientmidler

§ 3-11 femte ledd skal lyde:

(5) I tilfeller som nevnt i annet og tredje ledd kan Finanstilsynet sperre klientkontoen eller gi én eller flere personer disposisjonsrett over denne. Tilsvarende gjelder disposisjonsrett over sikringsobligasjoner og lignende.

Ny § 6-5 skal lyde:

§ 6-5. Oppdragstakerens plikter ved gjennomføring av handelen

(1) Megler kan fravike bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum der kjøper og selger har inngått avtale om dette, forutsatt at forhold på kjøpers side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid.

(2) Eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum er ikke til hinder for at kjøper får oppfylt vilkår om hjemmelsdokument uten tinglysing.

(3) Eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum er ikke til hinder for avtaler med vilkår som nevnt i bustadoppføringslova § 47.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

Til toppen