Forskrift om endring i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 17. september 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8 nr. 2.

I

I forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3 gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd første punktum skal lyde:

Pliktig opplysning som nevnt i § 1 skal gis på fastsatt skjema i samsvar med § 5-6-2 i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt.

II

 Endringen trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen