Forskrift om endring i forskrift om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Fastsatt av Finansdepartementet 10. oktober 2014 med hjemmel i lov 11. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 4 fjerde ledd og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 10. juni 1988 nr. 457 og § 2a-1 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 6. desember 1991 nr. 742.

I

I forskrift 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde gjøres følgende endring:

§ 6 skal lyde:

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11 til og med § 2-14 og lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) gjelder ikke for virksomheter som retter seg mot andre enn kunder bosatt i Norge.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen