Forskrift om fôrhygiene

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 14. januar 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17 og § 32 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 31m (forordning (EF) nr. 183/2005 endret ved forordning (EU) nr. 225/2012 og forordning (EU) 2015/1905).
Endringer: Endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (ikrafttredelse). Endret ved forskrifter 12 des 2012 nr. 1257, 14 mars 2016 nr. 240.
Rettelser: 09.08.2011 (forordninger i pdf erstattet med html-versjon), 09.01.2013 (forordn 183/2005 i pdf tilføyd).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov