Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt 22. august 2014 av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2-9 til 2-9e og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-15 a, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

 

Del I Virkeområde og inkorporasjonsbestemmelse

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

§ 2 Inkorporasjonsbestemmelse og andre nasjonale tilpasninger

 

Del II Utfyllende nasjonale regler til beregningen av kapitalkrav

§ 3 Beregningsgrunnlag for minstekrav til ansvarlig kapital og kapitalbufferkrav

Institusjonen skal til enhver tid ha en ansvarlig kapitaldekning som utgjør minst åtte prosent av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Det samme beregningsgrunnlaget gjelder for beregningen av bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige institusjoner og motsyklisk kapitalbuffer som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e.

§ 4 Basel-I gulvet

For institusjoner som benytter IRB- eller AMA-metode kan beregningsgrunnlaget ikke være lavere enn 80 prosent av beregningsgrunnlaget etter forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

For institusjoner som fikk tillatelse til å benytte IRB- eller AMA-metode 1. januar 2010 eller senere kan Finanstilsynet tillate at beregningsgrunnlaget minst tilsvarer 80 prosent av beregningsgrunnlaget fastsatt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)  del II, del VII og del VIII kapittel 42 eller 43.

Justert forventet tapt beløp trukket fra kjernekapitalen i henhold til forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak  (beregningsforskriften) § 17 første ledd bokstav e skal multipliseres med 12,5 og trekkes fra beregningsgrunnlaget etter nevnte forskrift eller del II, del VII og del VIII kapittel 42 eller 43 i kapitalkravsforskriften. Tilsvarende skal justert forventet tapt beløp som inngår i tilleggskapitalen i henhold til beregningsforskriften § 16 første ledd bokstav b multipliseres med 12,5 og legges til dette beregningsgrunnlaget.

 

Del III Konsekvenser ved  manglende oppfyllelse av kapitalkrav

§ 5 Minstekrav til ansvarlig kapital

Dersom en institusjon skulle komme i brudd med minstekravene til ansvarlig kapital, gjelder reglene i banksikringsloven § 3-6.

§ 6 Kapitalbufferkrav

Dersom en institusjon ikke oppfyller kombinerte kapitalbufferkrav (summen av krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige institusjoner og motsyklisk kapitalbuffer som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e) skal en kapitalplan oversendes Finanstilsynet senest fem virkedager etter at manglende oppfyllelse foreligger. Kapitalplanen skal minst inneholde følgende:

 1. estimat over inntekter og kostnader og en prognose for balansen, og
 2. en plan og tidsramme for å øke institusjonens kapitaldekning for å oppfylle det kombinerte bufferkravet.

Dersom en institusjon ikke oppfyller det kombinerte bufferkravet kan disponeringer som nevnt i leddet her bare foretas innen rammen av et maksimalt disponeringsbeløp beregnet etter fjerde ledd. Følgende disponeringer skal være begrenset til maksimalt disponeringsbeløp:

 1. utbetaling av utbytte eller konsernbidrag,
 2. innløsning eller tilbakekjøp av egne aksjer eller egenkapitalbevis,
 3. tilbakebetaling av innbetalte beløp i forbindelse med aksjer eller egenkapitalbevis,
 4. utdeling av annen innbetalt eller opptjent ren kjernekapital,
 5. avtale å betale variabel godtgjørelse eller særskilte pensjonsytelser, eller
 6. betaling av rente på annen kjernekapital (fondsobligasjoner).

Maksimalt disponeringsbeløp er delårsresultat og årsresultat som ikke er inkludert i ren kjernekapital fratrukket påregnelig betalbar skatt multiplisert med forholdet mellom ren kjernekapital utover minstekravet i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 og kombinert bufferkrav, beregnet som følger:

 1. faktoren skal være null dersom forholdet er fra 0 inntil 25 prosent,
 2. faktoren skal være 0,2 dersom forholdet er fra 25 inntil 50 prosent,
 3. faktoren skal være 0,4 dersom forholdet er fra 50 inntil 75 prosent,
 4. faktoren skal være 0,6 dersom forholdet er fra 75 inntil 100 prosent.

Disposisjoner som nevnt i annet ledd kan ikke foretas før institusjonen har gitt Finanstilsynet følgende informasjon:

 1. institusjonens kapital inndelt i ren kjernekapital, annen kjernekapital og tilleggskapital,
 2. delårsresultat og årsresultat,
 3. maksimalt disponeringsbeløp beregnet etter fjerde ledd, og
 4. planlagt disponering av overskudd fordelt mellom disponeringene beskrevet i andre ledd.

 

Del IV Ikrafttredelse

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. september 2014.