Forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2014 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 2-13, § 7-3 og § 7-7 og lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1-1, § 1-3, § 1-4, § 1-5, § 2-1, § 2-2, § 2-3, § 2-4, § 2-6, § 2-7, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-6, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 6-6, § 7-1, § 7-2, § 8-4, § 10-4 og § 12-1.

 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Virkeområde

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

 

§ 1-2 Unntak fra anvendelsesområdet til lov om forvaltning av alternative investeringsfond for holdingselskaper

Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond og tilhørende forskrifter gjelder ikke for selskaper med eierandeler i ett eller flere andre selskaper, der formålet er å gjennomføre en forretningsstrategi gjennom datterselskaper, tilknyttede selskaper eller kapitalinteresser og som enten er et selskap som:

a)      driver virksomhet på grunnlag av egne aktiva og er notert på regulert marked i EØS, eller

b)      har annet hovedformål enn å skape avkastning gjennom å selge datterselskapene eller tilknyttede selskaper.

 

§ 1-3 Presisering av unntak fra deler av lov om forvaltning av alternative investeringsfond for forvaltere med samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier

Unntaket i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1-4 første ledd gjelder tilsvarende der forvaltningen skjer indirekte gjennom et selskap som forvalteren er forbundet med gjennom felles ledelse, kontroll eller en vesentlig direkte eller indirekte eierandel.

 

§ 1-4 Verdipapirhandellovens og verdipapirforskriftens anvendelse for forvaltere som har tillatelse til å yte tilleggstjenester

For forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse til å yte tilleggstjenester etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje og fjerde ledd bokstav a og b, gjelder verdipapirhandelloven § 9-11 til § 9-18, § 9-21 og § 10-11 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene så langt de passer.

 

Kapittel 2 Søknad om tillatelse mv.

§ 2-1 Vilkår for tillatelse til forvaltning av alternative investeringsfond

(1) Finanstilsynet skal avslå søknad om tillatelse dersom forholdet til forvalterens nærstående, regler eller vanskeligheter med å håndheve regler i et tredjeland som gjelder for forvalters nærstående, hindrer et effektivt og betryggende tilsyn med forvalter.

(2) Finanstilsynet kan bare gi tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond etter samråd med kompetent myndighet i vedkommende EØS-stat dersom søkeren er:

a)      datterforetak av en annen forvalter, forvaltningsselskap for verdipapirfond, verdipapirforetak, kredittinstitusjon eller forsikringsselskap med tillatelse i en annen EØS-stat,

b)      datterforetak av et morselskap for foretak som nevnt i bokstav a med tillatelse i en annen EØS-stat, eller

c)      kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer som kontrollerer et foretak som nevnt i bokstav a, med tillatelse i en annen EØS-stat.

 

§ 2-2 Behandling av søknad om tillatelse

Avgjørelse av en søknad om tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond skal meddeles søkeren så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter at fullstendig søknad er mottatt. Finanstilsynet kan forlenge fristen med inntil tre måneder dersom det er nødvendig på grunn av særskilte omstendigheter ved saken. Søkeren skal underrettes om fristforlengelsen.

 

Kapittel 3 Forvalterens virksomhet

§ 3-1 Nærmerere regler om utkontraktering

(1) Forvalteren kan ikke utkontraktere oppgaver i et slikt omfang at foretaket ikke lenger er å anse som forvalter.

(2) Utkontrakteringen må ikke hindre forvalteren fra å handle i samsvar med investorenes interesser, eller fondet fra å bli forvaltet i samsvar med investorenes interesser.

 (3) Forvalteren skal løpende kontrollere oppdragstakerens utførelse av tjenestene. Forvalteren skal kunne dokumentere:

a)      at oppdragstakeren har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å utføre oppgavene, og at de som faktisk utfører oppgavene har relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring og hederlig vandel,

b)      at oppdragstakeren er valgt på en forsvarlig måte,

c)      at forvalteren til enhver tid effektivt kan overvåke oppgavene som er utkontraktert, gi instrukser til oppdragstakeren og bringe utkontrakteringen til opphør med umiddelbar virkning, dersom det er i investorenes interesse.

 (4) Utkontraktering av porteføljeforvaltning eller risikostyring kan bare skje til oppdragstakere som har tillatelse eller er registrert til å yte slike tjenester og er underlagt betryggende tilsyn, med mindre Finanstilsynet samtykker til utkontrakteringen. Dersom oppdragstakeren er etablert utenfor EØS, må det dessuten være etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i oppdragstakerens hjemstat og Norge.

(5) Porteføljeforvaltning og risikostyring kan ikke utkontrakteres til foretak som utfører oppgaver som kan medføre interessekonflikter mellom oppdragstakeren og forvalteren eller fondets investorer, med mindre oppgavene kan utføres organisatorisk uavhengig og potensielle interessekonflikter er korrekt identifisert, håndtert og overvåket, og fondets investorer er underrettet.

(6) Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder også der oppdragstakeren utkontrakterer oppgavene videre, jf. lov 20. juni 2014 nr. 28 om alternative investeringsfond § 3-5 tredje ledd.

 

§ 3-2 Gjennomføring av verdivurdering for eiendeler tilhørende fond under forvaltning

(1) Verdivurdering av eiendeler som tilhører fond under forvaltning skal foretas av forvalteren selv, eller av en enhet som nevnt i fjerde ledd. Verdivurderingen skal utføres på en korrekt og uavhengig måte.

 (2) Forvaltere som selv foretar verdivurdering skal sørge for at oppgaven er organisatorisk adskilt fra forvalterens øvrige virksomhet, herunder porteføljeforvaltning. Forvalteren skal gjennom godtgjørelsesordninger og andre tiltak avhjelpe interessekonflikter og forhindre utilbørlig påvirkning av ansatte som utfører verdivurdering.

(3) Finanstilsynet kan pålegge forvaltere som selv foretar verdivurdering å få verdivurderingen eller retningslinjene for verdivurdering kontrollert av en enhet som oppfyller vilkårene i fjerde ledd, eller av en revisor.

(4) Dersom forvalteren har gitt en annen enhet i oppdrag å foreta verdivurdering, må oppdragstakeren være uavhengig av forvalteren, fondet og deres nærstående. Forvalteren skal kunne dokumentere:

a)      at oppdragstakeren er underlagt pliktig registrering etter lov, annen rettslig regulering eller retningslinjer for yrkesutøvelse,

b)      at oppdragstakeren har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre verdivurderingen på en effektiv måte og i tråd med gjeldende regler,  

c)      at de generelle vilkårene for utkontraktering i lov 20. juni 2014 nr. 28 om alternative investeringsfond § 3-5 med tilhørende forskrifter er oppfylt.

(5) Fondets depotmottaker kan ikke foreta verdivurdering, med mindre verdivurderingen skjer organisatorisk uavhengig av depotmottakerfunksjonen, potensielle interessekonflikter er korrekt identifisert, håndtert og overvåket, og fondets investorer er underrettet.

(6) Oppdragstakeren kan ikke utkontraktere verdivurderingsfunksjonen videre.

(7) Forvalteren er ansvarlig for korrekt verdivurdering av fondets eiendeler, beregning av andelsverdi og offentliggjøring av andelsverdi. Utkontrakteringen påvirker ikke forvalterens erstatningsansvar overfor fondet og investorene. Oppdragstakeren er erstatningsansvarlig overfor forvalteren for ethvert tap som forvalteren har lidt som følge av oppdragstakerens uaktsomhet.

(8) Forvalteren skal underrette Finanstilsynet om utkontraktering av verdivurdering. Finanstilsynet kan kreve at det utpekes en annen oppdragstaker dersom vilkårene for utkontraktering ikke er oppfylt.

 

§ 3-3 Særlige regler for utenlandske forvaltere som driver virksomhet i Norge gjennom etablering av filial

For forvaltere etablert i en annen EØS-stat som driver virksomhet som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om alternative investeringsfond § 6-3 eller § 8-2 gjennom etablering av filial, gjelder reglene i loven § 3-2 og § 3-3 og forskrifter fastsatt i medhold av disse bestemmelsene. 

 

Kapittel 4 Godtgjørelsesordninger

§ 4-1 Formål med godtgjørelsesordning

Forvalteren skal ha en godtgjørelsesordning som er i samsvar med forvalterens og fondenes forretningsstrategi, overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Godtgjørelsesordningen skal ikke oppfordre til risikotaking som er uforenelig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til fond under forvaltning.  Godtgjørelsesordningen skal bidra til at interessekonflikter unngås.

 

§ 4-2 Etablering av godtgjørelsesordning og krav om godtgjørelsesutvalg mv.

(1) Forvalterens styre skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning. Godtgjørelsesordningen skal inneholde særskilte regler for:

a)      ledende ansatte,

b)      ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvalteren eller til fond under forvaltning,

c)      ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver,

d)     ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og risikotakere, som har arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvalteren eller til fond under forvaltning.

(2) Med godtgjørelse menes det samme som «lønn og annen godtgjørelse» som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, herunder resultatavhengig vederlag som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1-2 bokstav d. Forvalteren må påse at variabel godtgjørelse ikke utbetales gjennom eierandeler i tilknyttede selskaper (indre selskap), eller på annen måte som innebærer en omgåelse av reglene om godtgjørelse.

(3) Forvalterens styre skal regelmessig gå gjennom godtgjørelsesordningen og overvåke praktiseringen og virkningene av ordningen.

(4) Forvalteren skal minst én gang i året foreta en uavhengig intern kontroll av overholdelsen av regelverket. Forvalteren skal utarbeide en skriftlig rapport om hver årlige gjennomgang.

(5) Forvaltere som ut fra sin størrelse, størrelsen til fond under forvaltning eller sine virksomhetsområder har en vesentlig betydning på finansområdet, skal oppnevne et utvalg som på fritt grunnlag kan vurdere foretakets godtgjørelsesordning (godtgjørelsesutvalg). Utvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal behandles av styret. Utvalgets leder og medlemmer skal utgå fra forvalterens styre og kan ikke inngå i den daglige ledelsen hos forvalteren.  

(6) Godtgjørelse til ledende ansatte med risikostyrings- og compliancefunksjoner skal underlegges direkte tilsyn av godtgjørelsesutvalget.

 

§ 4-3 Godtgjørelse til ledende ansatte

(1) For ledende ansatte som har resultatavhengig godtgjørelse, skal sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse være balansert. Den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at forvalter kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

(2) Garantert variabel godtgjørelse kan bare benyttes i særlige tilfelle, og utelukkende i forbindelse med nyansettelser, og begrenset til det første året.

(3) Dersom variabel godtgjørelse benyttes, skal denne baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person og resultatene til vedkommende forretningsenhet, fond under forvaltning og forvalter som helhet. Ved måling av resultater skal nåværende og fremtidig risiko for forvalteren og fond under forvaltning, samt kostnader knyttet til behov for kapital og likviditet, hensyntas. Grunnlag for variabel godtgjørelse knyttet til resultatene til forvalter og fond under forvaltning, skal være en periode på minst to år.

(4) Dersom forvaltning av alternative investeringsfond utgjør minst halvparten av forvalterens portefølje, skal minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse gis i form av andeler i de aktuelle alternative investeringsfond, eller i andre instrumenter som avspeiler det alternative investeringsfondets verdiutvikling.

(5) Minst 40 prosent av den variable godtgjørelsen skal utbetales jevnt over en periode på minst tre år, eller en kortere periode dersom det aktuelle alternative investeringsfondet har en kortere investeringshorisont. Dersom den variable godtgjørelsen utgjør et særlig høyt beløp, skal minst 60 prosent utbetales jevnt over en periode som nevnt i første punktum.

(6) Variabel godtgjørelse skal bare opptjenes eller utbetales for så vidt dette er forsvarlig ut fra forvalterens økonomiske stilling, og skal reduseres eller bortfalle dersom forvalterens eller fondets økonomiske stilling vesentlig forverres.

(7) Samlet variabel godtgjørelse skal ikke begrense institusjonens evne til å styrke den ansvarlige kapitalen.

(8) Sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid, og utformes slik at manglende resultater ikke blir belønnet.

(9) Ledende ansatte skal ikke ha avtaler eller forsikringer som sikrer mot bortfall av prestasjonsbetinget godtgjørelse.

(10) Forvalterens pensjonsordninger skal være i samsvar med forretningsstrategier, overordnede mål og de langsiktige interessene til forvalteren og fond under forvaltning. Ved opphør av arbeidsforhold skal forvalter holde tilbake skjønnsmessig fastsatte pensjonsbidrag i form av instrumenter som nevnt i fjerde ledd i en periode på fem år.

 

§ 4-4 Godtgjørelse til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvalteren eller fond under forvaltning

Bestemmelsene i § 4-3 gjelder tilsvarende for ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvalteren eller fond under forvaltning.

 

§ 4-5 Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver

(1) Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver skal være uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de kontrollerer.

(2) Bestemmelsene i § 4-3 gjelder tilsvarende for ansatte med kontrolloppgaver.

 

§ 4-6 Godtgjørelse til ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og risikotakere

Bestemmelsene i § 4-3 gjelder tilsvarende for ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og risikotakere, som har arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvalteren eller fond under forvaltning.

 

Kapittel 5 Særlige regler der fond under forvaltning oppnår kontroll i unoterte selskaper og utstedere

§ 5-1 Utdelingsbegrensninger når fond under forvaltning oppnår kontroll i utstedere og unoterte selskaper

(1) Forvalteren skal i en periode på 24 måneder etter oppnåelse av kontroll som nevnt i lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 4-4 første ledd ikke medvirke til, samt treffe alle rimelige forholdsregler for å forhindre, utdelinger fra målselskapet, kapitalnedsettelser, innløsning av aksjer og erverv av egne aksjer.

(2) Kravet i første ledd gjelder kun dersom:

a)      utdelingen eller ervervet av egne aksjer medfører at målselskapets nettoformue ifølge balansen for siste regnskapsår blir lavere enn tegnet selskapskapital med tillegg av beløp som etter gjeldende rett eller vedtektene er avsatt til bundet fond og som ikke kan utdeles. Dersom ikke innbetalt selskapskapital ikke er balanseført, skal dette trekkes fra tegnet selskapskapital.

b)      utdelingen overstiger resultatet for siste regnskapsår, med tillegg av etterfølgende resultat og beløp avsatt til fond for dette formål, og med fradrag for tap og beløp som i samsvar med gjeldende rett eller vedtekter er avsatt til bundet fond.

(3) Kravene i første ledd gjelder ikke dersom nedsetting av selskapskapital har som formål å dekke tap eller sette av beløp til bundne fond som ikke kan utdeles, forutsatt at beløpet ikke er høyere enn 10 prosent av selskapskapitalen. Kravet i første ledd første punktum gjelder ikke erverv av aksjer i samsvar med nasjonal lovgivning som gjennomfører direktiv 77/91/EF artikkel 20(1) bokstav b til h.

 

§ 5-2 Plikt til å informere ansatte i målselskapet og investorene i fondet om opplysninger i årsrapport ved oppnåelse av kontroll i unoterte selskaper

Dersom opplysninger som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 4-1 tredje ledd er inntatt i fondets årsrapport, skal forvalteren be målselskapets styre om å informere de ansatte innen fristene som nevnt i samme lov § 4-1 første ledd tredje punktum. Dersom opplysninger som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 4-1 tredje ledd er inntatt i målselskapets årsrapport, skal forvalteren informere fondets investorer innen fristene som nevnt i samme lov § 4-1 første ledd tredje punktum.

 

Kapittel 6 Depotmottakere

§ 6-1 Foretak som kan utpekes som depotmottaker

(1) Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak samtykke til at andre foretak enn nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-2 første ledd utpekes som depotmottaker for bestemte alternative investeringsfond, dersom:

a)      depotmottakeren er underlagt betryggende offentlig regulering eller bransjeregler og kan stille tilstrekkelige økonomiske og yrkesmessige garantier for utførelsen av depotmottakerfunksjonen,

b)      det alternative investeringsfondet ikke har innløsningsrett for investorene de første fem år, 

c)      fondet ikke investerer i aktiva som skal oppbevares av depotmottaker etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-3 tredje ledd og ikke har som investeringsmål å oppnå kontroll som nevnt i samme lov § 4-4 første ledd.

(2) Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak samtykke til at forvalteren utpeker en depotmottaker etablert utenfor EØS dersom:

a)      det er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i depotmottakerens hjemstat, forvalterens hjemstat og andre EØS-stater hvor fondsandelene skal markedsføres,

b)      depotmottakeren er underlagt effektiv og betryggende regulering og tilsyn, herunder kapitalkrav,

c)      depotmottakerens hjemstat ikke står oppført av Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) som ikke-samarbeidende land,

d)     myndighetene i forvalterens hjemstat og de EØS-stater hvor det alternative investeringsfondet skal markedsføres har undertegnet en avtale med myndighetene i depotmottakerens hjemstat om beskatning av inntekter og kapital og effektiv utveksling av opplysninger i skattesaker, herunder multilaterale skatteavtaler, og som i sin helhet er i samsvar med standardene fastsatt i art. 26 i OECDs mønsteravtale,

e)      depotmottakeren i henhold til avtale er ansvarlig overfor det alternative investeringsfondet og investorene for tap som nevnt i lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-4,

f)       depotmottakeren uttrykkelig har samtykket i å overholde bestemmelsene om utkontraktering i § 6-3.

 

§ 6-2 Depotmottakerens oppgaver

(1) I tillegg til oppgaver som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-3, skal depotmottakeren:

a)      kontrollere at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og sletting av andeler eller aksjer i det alternative investeringsfondet utføres i samsvar med gjeldende lovgivning, fondets vedtekter og øvrige stiftelsesdokumenter,

b)      kontrollere at verdien av andelene eller aksjene i det alternative investeringsfondet beregnes i samsvar med § 3-2, lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 3-10, fondets vedtekter og øvrige stiftelsesdokumenter,

c)      kontrollere at det alternative investeringsfondet mottar oppgjør for transaksjoner innenfor vanlige oppgjørsfrister,

d)     kontrollere at det alternative investeringsfondets inntekter anvendes i samsvar med gjeldende lovgivning, fondets vedtekter og øvrige stiftelsesdokumenter.

 

§ 6-3 Depotmottakerens adgang til å utkontraktere oppgaver

(1) Depotmottakeren kan utkontraktere oppgaver som nevnt i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-3 tredje ledd dersom:

a)      oppgavene ikke utkontrakteres for å unngå kravene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond,

b)      utkontrakteringen er saklig begrunnet,

c)      depotmottakeren utviser tilbørlig aktsomhet ved utvelgelsen og oppfølgningen av oppdragstaker.

(2) Depotmottakeren skal kontrollere at oppdragstakeren til enhver tid:

a)      har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å utføre de utkontrakterte oppgavene,

b)      er underlagt regulering, herunder kapitalkrav, tilsyn for oppbevaring av finansielle instrumenter og ekstern, regelmessig revisjon for å sikre at oppdragstakeren er i besittelse av de finansielle instrumentene som er mottatt for oppbevaring,

c)      oppbevarer det alternative investeringsfondets aktiva atskilt fra oppdragstakers aktiva og depotmottakers aktiva på en slik måte at disse til enhver tid skal kunne identifiseres som tilhørende depotmottakers kunder,

d)     ikke bruker det alternative investeringsfondets aktiva uten forhåndssamtykke fra fondet eller forvalter, og ikke uten at depotmottakeren er underrettet på forhånd,

e)      overholder bestemmelsene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-3 første og fjerde ledd.

(3) Dersom lovgivningen i en tredjestat krever at visse finansielle instrumenter skal oppbevares i depot hos et lokalt foretak, og ingen lokale foretak oppfyller kravet i annet ledd bokstav b, kan utkontrakteringen likevel skje til slikt lokalt foretak dersom investorene i det alternative investeringsfondet er informert før investeringen i fondet og det alternative investeringsfondet eller forvalteren pålegger depotmottakeren å utkontraktere oppbevaringen til slik oppdragstaker.

(4) Oppdragstakeren kan utkontraktere oppbevaringsoppgavene videre forutsatt at vilkårene i første til tredje ledd er oppfylt. Reglene i lov om alternative investeringsfond § 5-4 og denne forskrift § 6-4 får tilsvarende anvendelse for de berørte parter.

 

§ 6-4 Depotmottakerens adgang til å fraskrive seg ansvar ved utkontraktering

(1) Depotmottakeren kan fraskrive seg ansvaret for tap av finansielle instrumenter som oppbevares av oppdragstakere etter § 6-3 første og annet ledd dersom:

a)      depotmottakerens ansvar er overført til oppdragstakeren ved skriftlig avtale, og avtalen gjør det mulig for det alternative investeringsfondet, forvalteren eller depotmottakeren å fremsette krav overfor oppdragstakeren i forbindelse med tap,

b)      ansvarsfraskrivelsen er uttrykkelig tillatt og begrunnet i skriftlig avtale mellom depotmottakeren og det alternative investeringsfondet eller forvalteren.

(2) Depotmottakeren kan fraskrive seg ansvaret for tap av finansielle instrumenter som oppbevares av oppdragstakere etter § 6-3 tredje ledd, dersom:

a)      vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter for det alternative investeringsfondet uttrykkelig tillater slik ansvarsfraskrivelse,

b)      investorene i det alternative investeringsfondet er informert om ansvarsfraskrivelsen og begrunnelsen for denne før de foretar investeringen,

c)      det alternative investeringsfondet eller forvalteren har pålagt depotmottakeren å utkontraktere oppbevaringen etter § 6-3 tredje ledd,

d)     krav som nevnt i første ledd bokstav a og b er oppfylt.

 

§ 6-5 Instruks fra forvaltningsselskapet

(1) Depotmottakeren må ikke etterkomme instruks fra forvaltningsselskapet som er i strid med lov, forskrift, fondets vedtekter eller øvrige stiftelsesdokumenter.

(2) Hvis depotmottakeren mener at en instruks fra forvaltningsselskapet er i strid med lov, forskrift, fondets vedtekter eller øvrige stiftelsesdokumenter og forholdet ikke rettes innen rimelig tid, skal depotmottakeren varsle Finanstilsynet om dette.

 

Kapittel 7 Markedsføring av alternative investeringsfond som ikke er nasjonale fond til ikke-profesjonelle investorer

§ 7-1 Nøkkelinformasjon

(1) Forvaltere og andre som markedsfører alternative investeringsfond som ikke er nasjonale fond, skal gi ikke-profesjonelle investorer nøkkelinformasjon før tegning av andeler. Nøkkelinformasjon skal gis skriftlig. Investor har rett til vederlagsfri kopi av informasjonen.

(2) Nøkkelinformasjon skal gis i et eget dokument.

 

§ 7-2 Opplysninger i nøkkelinformasjon

(1)   Nøkkelinformasjonen skal omfatte følgende:

a)      identifisering av fondet,

b)      kort beskrivelse av formål og investeringsstrategi, herunder hvilke eiendeler og markeder fondet kan plassere i samt hvorvidt fondet kan oppta lån eller benytte finansielle instrumenter,

c)      informasjon om investors rett til innløsning eller salg av andeler i fondet,

d)     presentasjon av historisk avkastning eller antatt avkastning,

e)      informasjon om totale kostnader og tilknyttede gebyrer,

f)       risiko- og avkastningsprofil, herunder veiledning og advarsler om risiko knyttet til investering i fondet.

g)      angivelse av hvor og hvordan prospekt, årsrapport og halvårsrapport er tilgjengelig, på hvilket språk dokumentene er utformet og at disse dokumentene er kostnadsfritt tilgjengelige.

(2)   Nøkkelinformasjonen skal holdes oppdatert.

 

§ 7-3 Tilslutning til klagenemnd

Forvaltere som markedsfører alternative investeringsfond som ikke er nasjonale fond til ikke-profesjonelle investorer, skal være tilknyttet en uavhengig, ekstern klageordning.

 

Kapittel 8 Gjennomføring av forordninger

§ 8-1 Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013

Forordning (EU) nr. 231/2013 med utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, generelle vilkår for drift, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet i markedet og tilsyn, gjelder som forskrift.

 

§ 8-2 Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2013

Forordning (EU) nr. 447/2013 om prosedyre for forvaltere som ikke trenger, men søker om, tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU, gjelder som forskrift.

 

Kapittel 9 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 9-1 Ikrafttredelse

            Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

 

§ 9-2 Overgangsbestemmelser

            (1) Forvaltere av alternative investeringsfond som ved ikrafttredelsen av lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond driver virksomhet som reguleres av loven, må oppfylle kravene i loven og tilhørende forskrifter fra og med 1. januar 2015, og sende søknad om konsesjon eller opplysninger for registrering til Finanstilsynet innen samme dato.

(2) Kravet om tillatelse i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 gjelder ikke forvaltere som ved lovens ikrafttredelse forvalter alternative investeringsfond som ikke gir andelseierne innløsningsrett, og som ikke gjennomfører ytterligere investeringer etter dette tidspunkt.

            (3) Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond, med unntak av § 4-1, § 4-4 og § 4-5, gjelder ikke for forvaltere av alternative investeringsfond der tegningsperioden har utløpt ved lovens ikrafttredelse, som ikke gir andelseierne innløsningsrett, og hvor fondets levetid utløper senest 22. juli 2016. For disse forvalterne gjelder heller ikke denne forskriften, med unntak av § 5-1 og § 5-2.

            (4) Bestemmelsene i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 6-1, § 6-2, § 6-3, § 8-1 og § 8-2 gjelder ikke for alternative investeringsfond som markedsføres under et prospekt som er godkjent og offentliggjort på tidspunktet for lovens ikrafttredelse, under gyldighetsperioden for det aktuelle prospektet.

            (5) Inntil 22. juli 2017 gjelder ikke krav til etableringsland for depotmottaker i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-2 fjerde ledd annet punktum for forvaltere av alternative investeringsfond som ved lovens ikrafttredelse har oppnevnt en kredittinstitusjon etablert i annen EØS stat som depotmottaker.

 (6) Variabel godtgjørelse opptjent i 2014 eller tidligere som utbetales i 2014, omfattes ikke av bestemmelsen i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 3-6 og denne forskriften kapittel 4. Variabel godtgjørelse opptjent i 2014 eller tidligere som ikke er utbetalt i løpet av 2014, må tilpasses reglene i loven § 3-6 og forskriften kapittel 4.

(7) Endringene i verdipapirfondloven og forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven som gjelder markedsføring av spesialfond til ikke-profesjonelle investorer, gjelder fra 1. juli 2014.

 

Kapittel 10. Endringer i andre forskrifter

Fra 1. juli 2014 gjøres følgende endringer i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven:

 

§ 7-3 første ledd skal lyde:

            (1) Spesialfond som bare skal markedsføres til profesjonelle kunder som definert i verdipapirforskriften § 10-2 og § 10-4, er unntatt fra kravet om å utarbeide nøkkelinformasjon i verdipapirfondloven § 8-3 og § 8-4.

 

§ 7-4 skal lyde:

§ 7-4. Salg og markedsføring av spesialfond

            (1) Forvaltningsselskap som vil markedsføre spesialfond til ikke-profesjonelle investorer, må ha tillatelse til slik markedsføring fra Finanstilsynet.

 (2) Ved markedsføring og salg av spesialfond til andre enn profesjonelle kunder som definert i verdipapirforskriften § 10-2 og § 10-4, gjelder verdipapirhandelloven § 9-11 første ledd nr. 7 og § 10-11 fjerde ledd.

(3) Ved markedsføring av spesialfond skal det fremgå klart at det er tale om spesialfond.

(4) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller forby forvaltningsselskap å markedsføre et spesialfond til ikke-profesjonelle investorer.

 

Ny § 7-5 skal lyde:

§ 7-5. Klagenemnd

Forvaltningsselskap som forvalter spesialfond som markedsføres og selges til andre enn profesjonelle kunder som definert i verdipapirforskriften § 10-2 og § 10-4, skal være tilknyttet en uavhengig, ekstern klageordning.

§ 9-4 femte ledd oppheves. § 9-4 nåværende sjette ledd blir nytt femte ledd.