Rundskriv

G-2/2014 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

Nr.
G-2/2014
Vår ref
13/4704 - BMW
Dato
13.5.2014 

   

G-2/2014 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte

Justis- og beredskapsdepartementet har opphevet § 6-19 tredje ledd i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften), jf. forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (norskkurs for faglærte), fastsatt 9. mai 2014.

Endringsforskriften fastsetter at endringene trer i kraft 15. mai 2014, og at endringene gjelder for søknader som er levert etter ikrafttredelsen. Bestemmelsen som nå er opphevet vil dermed gjelde ved behandlingen av både førstegangssøknader og søknader om fornyelse som er innlevert til og med 14. mai 2014, i både første- og anneninstans. Dersom det søkes om førstegangstillatelse eller fornyelse etter oppheving av bestemmelsen (dvs. fra og med 15. mai 2014), vil søknaden måtte avslås med henvisning til at bestemmelsen nå er opphevet.

Som følge av opphevingen av § 6-19 tredje ledd er det også gjort endringer i tre andre bestemmelser i utlendingsforskriften. Det vil dermed ikke kunne innvilges tillatelse etter utlendingsforskriften §§ 6-29, 9-6 første ledd bokstav e og 10-19 første ledd selv om utlendingen/referansepersonen har (hatt) en tillatelse etter tidligere § 6-19 tredje ledd dersom søknaden om en tillatelse etter disse bestemmelsene er levert etter endringsforskriftens ikrafttredelse. Når det i disse bestemmelsene nå refereres til § 6-19 første og tredje ledd, tilsvarer dette tidligere første ledd (studenter) og tidligere fjerde ledd (tilleggsutdanning/praksis for nødvendig godkjenning).

  

Med hilsen
Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Birgitte M. Weyde
førstekonsulent 

 

Vedlegg
Endringsforskrift

Kopi
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

 

Forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (norskkurs for faglærte)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 9. mai 2014 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 26, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582. 

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer: 

§ 6-19 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde og femte ledd blir tredje og fjerde ledd. 

§ 6-29 første ledd skal lyde:
       En utlending som er faglært etter § 6-1 første ledd og som tidligere har hatt tillatelse etter § 6-19 første eller tredje ledd, § 6-20 eller § 6-22 tredje ledd, kan få oppholdstillatelse for inntil seks måneder for å søke arbeid, jf. § 6-1 første ledd. 

§ 9-6 første ledd bokstav e skal lyde:
e)        § 6-19 første og tredje ledd (studenter mv.),

§ 10-19 første ledd skal lyde:
       En utlending som har oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer etter § 9-6 til en referanseperson med oppholdstillatelse etter § 6-19 første og tredje ledd, § 6-20 og § 6-22 tredje ledd, kan gis rett til heltidsarbeid, selv om referansepersonen etter § 6-33 har begrenset rett til å ta arbeid.

II

1. Endringene trer i kraft 15. mai 2014.

2. Endringene gjelder for søknader som er levert etter ikrafttredelsen.