Høring - Endring i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven, der det stilles krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2014

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven. I gjeldende bestemmelse er det stilt krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Kunnskapsdepartementet mener at § 6 syvende ledd ikke tjener den hensikten den var tiltenkt. Studentens medvirkning og styring av egen studentvelferd har vært et helt sentralt element i studentsamskipnadsordningen. Kravet til tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer i enkelte saker vil etter departementets vurdering kunne være med på å undergrave studentenes brukerstyring. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å fjerne bestemmelsen fra loven.


(12.08.2014)____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om endring i lov om studentsamskipnader (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.