Høring - Endring i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven, der det stilles krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2014

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven. I gjeldende bestemmelse er det stilt krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Kunnskapsdepartementet mener at § 6 syvende ledd ikke tjener den hensikten den var tiltenkt. Studentens medvirkning og styring av egen studentvelferd har vært et helt sentralt element i studentsamskipnadsordningen. Kravet til tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer i enkelte saker vil etter departementets vurdering kunne være med på å undergrave studentenes brukerstyring. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å fjerne bestemmelsen fra loven.


(12.08.2014)____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om endring i lov om studentsamskipnader (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/3897

Høring- Endring i lov om studentsamskipnader

 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forslag om endring i lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremlegges forslag om å fjerne dagens syvende ledd i § 6 i lov om studentsamskipnader. I gjeldende bestemmelse er det stilt krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

 

Høringsnotatet ligger også på Kunnskapsdepartementets nettsider på: www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no

innen 24. september 2014.

 

 

Med hilsen

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

 

                                                                               Monja Marie Evdahl
                                                                               seniorrådgiver

                                                                   

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter
BIS Sentralstyret
Finansdepartementet
Forsvarets høgskole
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
International Students' Union of Norway
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Krigsskolen
Landsorganisasjonen i Norge
Luftkrigsskolen
Nasjonalt fagskoleråd ved Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Nettverk for private høyskoler
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for norske fagskolestudenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Samskipnadsrådet Sjøkrigsskolen
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnadene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
UtdanningsforbundetYrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen