Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 14/3692 ES IHO/bj

Høring – Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte lovendringer i straffeloven 1902, helsepersonelloven og utlendingsloven.

Ved enkelte anledninger har oppfølgingen av personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon, men hvor vedkommende ikke har lovlig opphold i riket, vært problematisk. Overfor denne gruppen har dessuten gjennomføringen av utvisningsvedtaket vist seg å være vanskelig i praksis. Siktemålet med lovforslagene i vedlagte høringsnotat er å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig.

Høringsfristen er mandag 1. september 2014.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte organisasjoner og underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med vennlig hilsen


Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Adressatliste


Alle departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Den internasjonale juristkommisjon - norsk avdeling

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Klinikk sikkerhetspsykiatri Bergen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansentre for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norad

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet (POD)

Politidistriktene

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

Regional sikkerhetsavdeling Brøset

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

Språkrådet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statsadvokatene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

ØKOKRIM

 

Fylkesmennene

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

Politihøgskolen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Bispedømmene

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Den Norske Legeforening

Det norske Menneskerettighetshuset

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Forsvarergruppen av 1977

Fremskrittspartiet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Hvite ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kystpartiet

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for sjeldne diagnoser

Senterpartiet

SINTEF Teknologi og samfunn

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Venstre

Vergeforeningen

We Shall Overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening

 

Til toppen