Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Resultat: Fremmet i Prop. 1 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2014

Vår ref.: 13/3244 SL UR/KR

Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om ny klagenemndsordning på skatte- og merverdiavgiftsområdet.

Forslaget innebærer at det opprettes en felles nemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift (Skatteklagenemnda). Skatteklagenemnda skal være landsdekkende og erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for Merverdiavgift. Det foreslås å oppheve Riksskattenemnda.

Det foreslås at Skatteklagenemnda organiseres i avdelinger, med flere avdelinger med tre medlemmer (alminnelig avdeling) og minst en avdeling med fem medlemmer (stor avdeling), og at nemnda får en leder og en nestleder. Det foreslås å stille strengere krav til nemndsmedlemmenes utdannings- og yrkesbakgrunn enn i dag, og at nemndsmedlemmene oppnevnes av Finansdepartementet. Videre foreslås det å opprette et landsdekkende saksforberedende organ (sekretariat) underlagt Skattedirektoratet som skal forberede sakene for Skatteklagenemnda.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. august 2014. Høringsuttalelser bes sendt på e-post til [email protected].

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Unni Raadim
lovrådgiver

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Direktoratet for økonomistyring

Postboks 7154 St. Olavs pl.

0130 OSLO

Domstolsadministrasjonen

Postboks 5678

7485 TRONDHEIM

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 OSLO

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7005 TRONDHEIM

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollg. 9

0158 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Boks 3

1330 FORNEBU

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO