Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2014

Vår ref.: 13/42

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil 

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter til ny tjenestepensjonslov, herunder utkast til nærmere regler om beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil), jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 21. mai 2014. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Videre ber vi høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk olje og gass
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Til toppen