Høring - utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut på høring et forslag om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen, sammen med overgangsordninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2014

Vår ref.: 14/2102

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut på alminnelig høring et forslag om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen, sammen med overgangsordninger.

Statens ventelønnsordning er hjemlet i lov om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven), og vartpengeordningen er hjemlet i lov om Statens pensjonskasse. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet. For nærmere detaljer viser vi til vedlagte høringsnotat.

Vi viser til vedlagte liste over høringsinstanser. For departementenes del ber vi om at disse selv vurderer i hvilken utstrekning høringsbrevet bør sendes til underliggende etater.

Eventuelle merknader bes sendt innen 20. desember 2014, helst på e-post til: postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo.


Med hilsen                                                                        

 

Per Kristian Knutsen (e.f.)
kst. statens personaldirektør
Yvonne Larssen
 avdelingsdirektør

                                                                                         

Høringsnotat – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen (pdf)

Høringsnotatet inneholder forslag om at ventelønnsordningen i staten og vartpengeordningen utfases. Samtidig foreslås overgangsordninger som skal ivareta dagens rettigheter for de som allerede har fått utløst rett til ventelønn eller vartpenger. Forslaget omfatter bl.a. endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) og lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

- Departementene
- Arbeids- og velferdsetaten
- Domstoladministrasjonen
- Regjeringsadvokaten
- Riksrevisjonen
- Sametinget
- Sivilombudsmannen
- Statens pensjonskasse
- Stortingets administrasjon
- Næringslivets hovedorganisasjon
- Arbeidsgiverforeningen Spekter
- Kommunesektorens organisasjon KS
- Hovedorganisasjonen Virke
- Finans Norge
- KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
- LO
- LO Stat
- Akademikerne
- Unio
- YS
- YS Stat
- Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
- Oslo kommune
- Kommunal Landspensjonskasse
- Landslaget for offentlige pensjonister
- Pensjonistforbundet
- Seniorenes fellesorganisasjon
- Senter for seniorpolitikk

Til toppen