Høring – rapport om høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2009 et utvalg som fikk i oppdrag å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland. Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune. Utvalgets rapport – Ta hele Nordland i bruk! – ble overlevert departementet 27. januar 2010, og sendes nå på høring til berørte instanser og interessenter. Det er berammet en høringskonferanse 31. mai, der utvalgets forslag vil bli drøftet i lys av de høringskommentarer som da er innkommet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2009 et utvalg som fikk i oppdrag å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland. Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune. Utvalgets rapport – Ta hele Nordland i bruk! – ble overlevert departementet 27. januar 2010, og sendes nå på høring til berørte instanser og interessenter. Det er berammet en høringskonferanse 31. mai, der utvalgets forslag vil bli drøftet i lys av de høringskommentarer som da er innkommet.
(16.02.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 165 kB)

Nordlandsutvalgets rapport: Ta hele Nordland i bruk! (PDF-fil, 6 MB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (rapporten Ta hele Nordland i bruk! er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.
  

Vår ref.: 200903636

HØRING – rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)


Nordlandsutvalget ble oppnevnt 30. juni 2009, og avgav sin rapport – Ta hele Nordland i bruk! – 27. januar 2010. Rapporten er tilgjengelig på nettadressen ~/link/4f657011ac1840be857fe7d2974d841d.aspx

Utvalgets oppdrag var å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland. Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune. Videre heter det i mandatet at utvalget skal utrede hvordan struktur, samhandling og arbeidsdeling i høyskolesektoren i Nordland best kan sikre at regionen har et attraktivt høyskoletilbud preget av effektiv ressursutnyttelse og høy faglig kvalitet… Det skal vurderes ulike fremtidige modeller som kan variere i omfang fra samarbeid i nettverk til full integrasjon og sammenslåing.

Utvalget fremmer i sin rapport en rekke forslag av stor betydning ikke bare for høyere utdanning, men også for fremtidig struktur og utvikling på en rekke samfunnsområder i fylket. Kunnskapsdepartementet vil gjennomføre en bred høring, fulgt av en hørings-konferanse 31. mai 2010, der flest mulig samfunnsaktører får anledning til å uttale seg og engasjere seg i framtidig utvikling i fylket. Vi kommer tilbake med egen invitasjon til høringskonferansen til berørte nøkkelaktører.

Med støtte i høringsprosessen vil departementet vurdere utvalgets forslag og i løpet av våren 2010 ta stilling til eventuelle tiltak og prosesser til oppfølging.

Utvalgets forslag:

a) Sentralt i utvalgets rapport står forslaget om at de tre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket skal knyttes tettere sammen under en felles organisasjon. Utvalget legger også til grunn at Høgskolen i Bodø om kort tid vil oppnå universitetsstatus, og ser det som naturlig at de to andre høyskolene inngår i eller knyttes til en slik ny universitetsinstitusjon.

b) Utvalget sondrer mellom alternativene føderasjon og fusjon. Flertallet, 8 av 9 medlemmer, går inn for en fusjonsløsning.

c) Videre tar utvalget standpunkt til noen sider av fremtidig arbeidsdeling og organisering, og foreslår at ett funksjonelt tyngdepunkt legges til hvert av de tre sentrene Narvik, Nesna og Bodø, mens organisasjonens sentrale ledelse legges til Bodø.

Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg både om disse temaene og om de øvrige spørsmål som drøftes i rapporten. De tre punktene som er nevnt ovenfor, er imidlertid av særlig interesse å få synspunkter på.

Oppfølging og videreføring:

Departementet overveier hvordan utvalgets forslag skal følges opp og eventuelt videreføres. Det er av interesse å få høringsinstansenes vurdering og innspill til en hensiktsmessig neste fase, f. eks. tidsrammer, ansvarsfordeling og organisering.

Der hvor høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at høringsinstansene vurderer betydningen av dette og evt. gir kommentarer i høringsuttalelsene.

Høringsnotat er lagt ut på departementets internettside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene selv vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 30. april 2010.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

 

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Olve Sørensen
seniorrådgiver

Akademikerne
ANSA
Elev- og Studentorganisasjoner
Forskerforbundet
Forsvarets skolesenter
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Hovedsammenslutningene
Kommunenes Sentralforbund
KS, Nordland
Kommunene i Nordland
KRD
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsorgabnisasjonen, Nordland
Lærernes Yrkesforbund
Nettverk for private høyskoler
NOKUT  
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norgesuniversitetet
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Lektorlag
Norsk Polarinstitutt
Norsk Presseforbund
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag – NTL
NTL, Nordland
Norut Tromsø AS
NSU
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
NHO Nordland
HSH Nordland
Parat
Politihøgskolen
Regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
SHD
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Steinerskolen i Norge
StL
Studentsamskipnadene
Uninett AS
Unio
Unio, Nordland
Universiteter og høyskoler    
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehusene
Utdanning.no 
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS
YS, Nordland

Til toppen