Forsiden

Høringsbrev

Høring - forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet 

 

Finansdepartementet sender i dag på høring notat om forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet.

I en offentlig utredning ble det foreslått en bred utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, se NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Utredningen har vært på alminnelig høring. I 2010-budsjettet ble det skissert endringer av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, se avsnitt 3.2.2 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Skissen avvek fra utvalgets forslag og det ble derfor varslet en ny høring før lovforslag fremmes for Stortinget. Det ble også uttalt at en tok sikte på ikrafttredelse av endringene fra 1. juli 2010.

På denne bakgrunn har departementet utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010 og i merverdiavgiftsloven. Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside www.regjeringen.no/fin.

Høringsinstanser som ønsker en papirversjon av høringsnotatet kan henvende seg til Finansdepartementet, Skattelovdelingen, telefon 22 24 44 31/33.

Vi ber om merknader innen 16. mars 2010. Høringsfristen er satt til fire uker, jf. beslutning 16. februar 2010 om fravikelse av høringsfristen som er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside.

Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Høringsnotatet er i henhold til vedlagte liste sendt ut til et begrenset antall høringsinstanser, men høringen er åpen for alle interesserte. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen


Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg - Beslutning