Høringsbrev

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

 

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i følgende regler i arbeidsmiljøloven:

  • Midlertidig ansettelse
  • Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
  • Kollektiv søksmålsrett
  • Arbeidstid
  • Aldersgrenser
  • Straffebestemmelser

Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske plattformen for regjeringen.  

Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763955. Ta kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet på telefon 971 95 667 dersom det er behov for å få tilsendt høringsnotatet per post.

 

Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger m.v.

Kontaktpersoner for de ulike temaene er:

Arbeidstid: Avdelingsdirektør Torkel Sandegren, tlf: 93026308, torkel.sandegren@asd.dep.no

Øvrige temaer: Avdelingsdirektør Mona Næss, tlf: 93227232, mona.nass@asd.dep.no

 

 

Høringsfristen er 25. september 2014.

Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@asd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Torkel Sandegren (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ingrid Nakken

                                                                                          rådgiver

 

  

 

 

Vedlegg