Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2014

Vår ref.: 14/2614

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

 

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i følgende regler i arbeidsmiljøloven:

 • Midlertidig ansettelse
 • Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
 • Kollektiv søksmålsrett
 • Arbeidstid
 • Aldersgrenser
 • Straffebestemmelser

Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske plattformen for regjeringen.  

Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763955. Ta kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet på telefon 971 95 667 dersom det er behov for å få tilsendt høringsnotatet per post.

 

Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger m.v.

Kontaktpersoner for de ulike temaene er:

Arbeidstid: Avdelingsdirektør Torkel Sandegren, tlf: 93026308, torkel.sandegren@asd.dep.no

Øvrige temaer: Avdelingsdirektør Mona Næss, tlf: 93227232, mona.nass@asd.dep.no

 

 

Høringsfristen er 25. september 2014.

Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@asd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Torkel Sandegren (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ingrid Nakken

                                                                                          rådgiver

 

  

 

 

Vedlegg

 • AFF AS
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen 
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HR Norge
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen 
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Film + Tv-Produsenters Forening
 • Norske Meierifolk Landsforening
 • Norskog
 • NTNU 
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • SINTEF byggforsk
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS