Høringssak - endringer i folketrygdloven kapittel 15 - stønader til enslig mor eller far

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2014

Vår ref.: 14/3976

Vedlagt følger høringssak om endringer i folketrygdloven kapittel 15.  Vi ber om høringsinstansenes uttalelse innen onsdag 10. desember 2014

Høringssaken er også publisert på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd.

Med hilsen                                                                         

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Solveig Lie
                                                                                          avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

Høringsnotat
Lovforslag
Foreløpig utkast til samleforskrift

 • Alle departementene
 • Statsministerens kontor
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Aleneforeldreforeningen
 • Foreningen 2 foreldre

Til toppen