Endringslov til folketrygdloven mv.

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere)

Endringer i følgende lover: folketrygdloven, skatteloven og arbeidsmarkedsloven.

Se loven på lovdata.no