Høyring - framlegg til endringar i stadnamnlova

Departementet føreslår å endre lova slik at eigaren av eit gardsbruk får rett til å bestemme skrivemåten av bruksnamnet, også når det er identisk med eit nedervd gardsnamn. Departementet har i tillegg gått igjennom fleire føresegner i lova og føreslår språklege og innhaldsmessige endringar som skal gjere lova lettare å forstå og tydeleggjere kva det er ved stadnamna som har krav på vern. Framlegga til endring er så omfattande at det er aktuelt å føreslå ny lov.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.09.2014

Vår ref.: 14/2588

Høyringsbrev – framlegg til endringar i stadnamnlova

Kulturdepartementet sender med dette framlegg til endringar i stadnamnlova på høyring.

Framlegga til lovendring fylgjer opp Innst. S. nr. 124 (2008–2009) frå familie- og kulturkomitéen om eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Øyvind Halleraker (H) og Olemic Thommessen (H).

Departementet føreslår å endre lova slik at eigaren av eit gardsbruk får rett til å bestemme skrivemåten av bruksnamnet, også når det er identisk med eit nedervd gardsnamn. Departementet har i tillegg gått igjennom fleire føresegner i lova og føreslår språklege og innhaldsmessige endringar som skal gjere lova lettare å forstå og tydeleggjere kva det er ved stadnamna som har krav på vern. Framlegga til endring er så omfattande at det er aktuelt å føreslå ny lov.

Departementet ber om eventuelle merknader til endringsframlegget innan 2. september 2014.

Spørsmål kan rettast til seniorrådgjevar Sigfrid Tvitekkja (sigfrid.tvitekkja@kud.dep.no eller 22 24 78 39).

 

Med helsing                                                                      

Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               

Heidi Karlsen
avdelingsdirektør

Høyringsinstansar

Departementa
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Kommunane
Sametinget
Bokmålsforbundet
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Det norske meteorologiske institutt
Direktoratet for naturforvaltning
Forsvarets militærgeografiske teneste
Halti kvenkultursenter IKS
Klagenemnda for stadnamnsaker
Kvenlandsforbundet
Kommunenes Sentralforbund
Navnebeskyttelsen i Norge
NGU – Noregs geologiske undersøking
Norut
NIBR
Noregs Mållag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk-finsk forbund
Norske Kveners Forbund
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Posten Noreg AS
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Riksmålsforbundet
Samarbeidsnemnda for namnegransking
Språkrådet
Statens kartverk
Storfjord språksenter
Universiteta
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Vegdirektoratet

Til toppen