Forsiden

AI-101/09 - Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda 

 

 

Nr.                                          Vår ref                                            Dato
AI-101/09                                200604634                                     17.12.2009


Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instruks AI-11/2007 av 22.5.2007. Vi viser videre til vedlagte e-post fra Utenriksdepartementet hvor det fremgår at Sikkerhetsrådskomiteen med ansvar for Darfur-provinsen i Sudan den 25. april 2006 publiserte en liste over personer som omfattes av sanksjonene som nevnt i Sikkerhetsrådets resolusjon 1591 (2005) og 1556 (2004). Det dreier seg om innreiseforbud og frys av midler tilhørende navngitte personer som Sikkerhetsrådets sanksjonskomité mener utgjør en trussel mot fredsprosessen i Darfur-provinsen. Sanksjonene er videre begrunnet i stridighetene i de nordlige, sørlige og vestlige delene av Darfur-provinsen, og de alvorlige krenkelsene av menneskerettighetene og brudd på den internasjonale humanitærretten som finner sted i den forbindelse.

Resolusjon 1591 (2005) artikkel 3 bokstav d inneholder en bestemmelse om reiserestriksjoner for alle personer som er utpekt av Sikkerhetsrådets sanksjonskomité for Sudan. I resolusjon 1672 (2006) artikkel 1 er det vedtatt en liste over personer som bl.a. er omfattet av reiserestriksjonene. Reiserestriksjonene omfatter fire navngitte personer som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Darfur-provinsen i Sudan, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l.

Lenker til relevante dokumenter:
Resolusjon 1556 (2004): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement

Resolusjon 1591 (2005): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/287/89/PDF/N0528789.pdf?OpenElement

Resolusjon 1672 (2006): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/77/PDF/N0632677.pdf?OpenElement

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil den blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.


Med hilsen

 

Sissil M. Pettersen
avdelingsdirektør
                                                                             Lene S. Walaas
                                                                             rådgiver

 

Vedlegg:
Melding fra Utenriksdepartementet 4.7.2006


Kopi:
Utenriksdepartementet
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo
RVP-redaksjonen@udi.no