NOU 2014: 7

Elevenes læring i fremtidens skole— Et kunnskapsgrunnlag

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Styringsdokumenter

Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova).

Forskrift til opplæringslova.

St.meld. nr. 35/1957 Om lærebøkene i skoleverket.

St.meld. nr. 37 (1990–91) Om organisering og styring i utdanningssektoren, Innst. S. nr. 186 (1990–91) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 33 (1991–92) Kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæring, Innst. S. nr. 200 (1991–92).

St.meld. nr. 29 (1994–95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole – ny læreplan, Innst. S. nr. 15 (1995–96) Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 14 (1995–96) Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, Innst. S. nr. 103 (1995–96) Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 42 (1997–98) Kompetansereformen, Innst. S. nr. 78 (1998–1999) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 32 (1998–99) Videregående opplæring, Innst. S. nr. 246 (1998–1999) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002–2003), Innst. S. nr. 12 (2002–2003) Utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring, Innst. S. nr. 268 (2003–2004) Utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 16 (2006–2007) …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring, Innst. S. nr. 164 (2006–2007) Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen, Innst. S. nr. 42 (2008–2009) Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren Rollen og utdanningen, Innst. S. nr. 185 (2008–2009) Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja, Innst. 192 S (2009–2010) Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet, Innst. 145 S (2011–2012) Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap, Innst. 248 S (2012–2013) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013, Innst. 262S (2012–2013) Finansdepartementet.

Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping, Innst. 370 S (2012–2013) Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet.

Meld. St. 20 (2012–2013), På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen, Innst. 432 S (2012–2013) Kunnskapsdepartementet.

Læreplanverk

N39, Normalplan for Byfolkeskolen 1939, tredje opplag, Aschehoug & Co (W. Nygaard) Oslo 1962.

L60, Læreplan for forsøk med 9-årig skole nr. 5, Aschehoug og Co (W. Nygaard) Oslo 1960.

M74, Mønsterplan for grunnskolen 1974, Kirke- og undervisningsdepartementet, Aschehoug & Co (W. Nygaard) Oslo 1974.

M87, Mønsterplan for grunnskolen 1987, Kirke- og undervisningsdepartementet, Aschehoug & Co (W. Nygaard) Oslo 1987.

L93, Generell del av læreplanen, Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, Oslo 1993.

R94, Læreplaner for videregående opplæring, Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, Oslo 1994.

L97, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 1997, Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, Oslo 1996.

LK06, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Kunnskapsdepartementet.

Rundskriv og veiledninger m.m.

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (1997) Rundskriv nr. F-107/97.

Kunnskapsdepartementet (2005) Retningslinjer for arbeidet med læreplaner for fag.

Kunnskapsdepartementet (2011) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Kunnskapsdepartementet (2012) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Utdanningsdirektoratet (2010) Rundskriv Udir-1-2010. Rundskriv om individuell vurdering.

Utdanningsdirektoratet (2011c) Undervisningsvurdering – en veileder for elever og lærere.

Utdanningsdirektoratet (2013d) Veiledning i nasjonale prøver i regning del 2.

Utdanningsdirektoratet (2014a) Veiledning til lokalt arbeid med læreplaner.

Offentlige utredninger

NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 1995: 9 Identitet og dialog. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring. Utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2003: 16 I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet.

Litteraturliste

Allerup, P., V. Kvåle, G. Langfeldt, og P. Skov (2009) Evaluering av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen. Kristiansand: Agderforskning.

Asia-Europe Meeting (2002) Basic Learning: Thematic Report 1: Ensuring Basic Skills for All, Working Group 1, København.

Autor, D., F. Levy og R. Murnane (2003) «The skill content of recent technological change: An empirical exploration.» I The Quarterly Journal of Economics Volume 118/4 side 1279-1333. Oxford University Press.

Bakken, A og J. I. Elstad (2012) For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. Oslo: NOVA.

Bakken, A. (2014) Sosial ulikhet i skoleresultater – en oppsummering av NOVAs forskning, notat 30. april 2014. Oslo: NOVA.

Beck, U. (1992) Risk Society. London: Sage Publications.

Beck, U. (2000) What is Globalization? Cambridge: Polity Press.

Berg, N. og H. Lysgård (2004). Ruralitet og urbanitet – bygd og by. I: Plan 02. s. 18-25. Oslo: Universitetsforlaget.

Berge, K. L., I. S. Evensen, F. Hertzberg og W. Vagle (2005) Ungdommers skrivekompetanse. Bind 1. Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Oslo: Universitetsforlaget.

Berge, K. L., I. S. Evensen, F. Hertzberg og W. Vagle (2005) Ungdommers skrivekompetanse. Bind 2. Oslo: Universitetsforlaget.

Biggs, J. (1999): What the Student Does: teaching for enhanced learning. I Higher Education Research & Development, 18 (1).

Binkley, M., O. Erstad, J. Herman, S. Raizen, M. Ripley, M. Miller-Ricci og M. Rumble (2012) «Defining Twenty-First Century Skills». I Griffin, McGaw og Care (red.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills. London & New York: Springer.

Bjørgen, I. (2008) «Ansvar for egen læring». I Tidsskrift for Norsk Psykologforening, årgang 45, nr. 7, s. 862-866.

Bjørkeng, B. (red.) (2013) Ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC). Rapport 2013/42. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Bjørndal, I. (2005) Videregående opplæring i 800 år – med hovedvekt på tiden etter 1950. Halden: Forum Bok.

Børhaug, K., A.-B. Fenner og L. Aase (red.) (2005) Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Cappelen, Å., H. Gjefsen, M. Gjelsvik, I. Holm og N. Stølen (2013) Forecasting demand and supply of labour by education. Reports 48/2013. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Carlsten, T. C., J. Caspersen, N. Vibe og P.O. Aamodt, (2014) Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Arbeidsnotat 10/2014. Oslo: NIFU.

Cedefop (2011) Glossary. Quality in education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Cook, R. og H. Weaving (2012) Key Competence Development in School. Education in Europe. Keyconet`s review of the literature. A summary Brussel: European Schoolnet.

Costa, P. T. og R.R. McCrae, (1992) Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Dale, E. L., B. U. Engelsen og B. Karseth (2011) Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en læreplanreform. Oslo: Universitetet i Oslo.

De Corte, E. (2010) «Historical developments in the understanding of learning». I H. Dumont, D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Serie. Paris: OECD Publishing.

Dede, C. (2010) Comparing Frameworks for 21st Century Skills. I: J. Bellanca og R. Brandt (red.) 21st Century Skills, s. 51-76. Bloomington: Solution Tree Press.

Delors, J. (1996) Learning: The treasure within. Highlights. UNESCO Publishing.

Dinsmore, D., P. A. Alexander og S. M. Loughlin (2008) Focusing the Conceptual Lens on Metacognition, Self-regulation, and Self-regulated Learning. Published Online. Springer Science and Business Media.

Dumont, H. og D. Istance (2010) «Analyzing and designing learning environments for the 21st century». I H. Dumont, D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. OECD Publishing.

Durlak, J., R. Weissberg, A. Dymnicki, R. Taylor og K. Schellinger (2011) «The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions». I Child Development. Årgang 82, nr. 1.

Erstad, O., S. Amdam, H. C. Arnseth og K. Silseth (2014) Om fremtidens kompetansebehov. En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Oslo: Universitetet i Oslo.

European Commission (2008) Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxembourg: European Communities.

Eurydice (2010) National system overviews on Education systems in Europe and ongoing reforms. Poland. European Commission.

Fasting, R., R. Thygesen, K. L. Berge, L. S. Evensen og W. Vagle (2009) «National Assessment of writing proficiency among Norwegian students in compulsory schools.» I Scandinavian Journal of Educational Research, 53 (6).

Fjeldstad, D., J. Lauglo og R. Mikkelsen (2010) Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskolelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009). Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforsking.

Flavell, J. H. (1981). «Cognitive monitoring». I W. P. Dickson (red.), Children's oral communication skills. New York: Academic Press.

Fløtten, R., Å. Hermansen, A. Strand og K. Tronstad (2013) Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene. NordMod 2030. Delrapport 2. Fafo-rapport 2013:14. Oslo: Fafo.

Folketinget, Danmark (2014) Til lovforslag L150. Vedtak av forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og og forskellige andre love.

Frey, C. og M. Osborne (2013) The future employment: how susceptible are jobs to computerization? Sept 17, 2013. http://arche.depotoi.re/autoblogs/wwwinternetactunet_8a3fe3331e0ad7327e18d9fe6ec3f0ad04dcea58/media/3722fa7d.The_Future_of_Employment.pdf

Fullan, M. (2014) Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker. Oslo: Kommuneforlaget.

Greeno, J. G. (2006) «Learning in activity». I K. Sawyer (red.) Handbook of the Learning Sciences, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Greeno, J. G., A. M. Collins og L. B. Resnick (1996) «Cognition and Learning». I Berliner, D. C. og R. C. Calfee (red.) Handbook of Educational Psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Griffin, P., E. Care og B. McGaw (2012) «The Changing Role of Education and Schools.» I P. Griffin, B. McGaw og E. Care (red.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills. London & New York: Springer.

Grønmo, L. S., T. Onstad, T. Nilsen, A. Hole, H. Aslaksen og I. C. Borge (2012) Framgang men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Oslo: Akademika forlag.

Hatlevik, O. E., G. Ottestad og I. Throndsen (i trykk). Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning.

Hattie, J. (2009) Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routeledge.

Hattie, J. og H. Timperley (2007) «The Power of Feedback». I Review of Educational Research. 77 (1).

Haug, P. (2003) Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd.

Hautamäki, J., P. Arinen, S. Eronen, A. Hautamäki, S. Kupiainen, B. Lindblom, M. Niemivirta, L. Pakaslahti, P. Rantanen og P. Scheinin (2002) Assessing Learning-to-Learn A framework. Helsinki University.

Hayward, L. og C. Hutchinson (2013) Exactly what do you mean by consistency? Exploring concepts of consistency and standards in Curriculum for Excellence in Scotland». I Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 20 (1).

Hayward, L. (2007) Curriculum, pedagogies and assessment in Scotland: the quest for social justice ‘Ah kent yir faither’. I Assessment in Education, 14 (2).

Heckman, J. og T. Kautz (2013) Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition. Working Paper 19656. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

Hernes, G. og K. Knudsen (1976) Utdanning og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget 1976.

Hodgson, J., W. Rønning og P. Tomlinson (2012) Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Bodø: Nordlandsforskning.

Hopfenbeck, T. N., M. Kjærnsli og R. V. Olsen (2012) Kvalitet i norsk skole. Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Hægeland, T., L. J. Kirkebøen og M. Rønning (2014) Elevers skoleresultater for forklaring av value-added-indikatorer, SSB notat 3. mai 2014. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Håkansson, J. og D. Sundberg (2012) Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur.

Karseth, B. og B. U. Engelsen (2013) «Læreplanen for Kunnskapsløftet: Velkjente tråkk og nye spor.» I Karsteth, B, J. Møller og P. Aasen (red.) Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget.

Kearney, C. (2013) European mapping of initiatives on the development of key competences. Brussel: KeyCoNet.

Kelly, A. V. (2005) The Curriculum. Theory and Practice. London: SAGE Publications.

Kereluik, K., P. Mishra, C. Fahnoe og L. Terry (2013) «What Knowledge Is of Most Worth: Teacher Knowledge for 21st Century Learning». I Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29 (4).

KeyCoNet (2013) Country Overview. Norway 2013.

Kjærnsli, M. og R. V. Olsen (red.) (2013) Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Oslo: Universitetsforlaget.

Kjærnsli, M., G. A. Nortvedt og F. Jensen (2014) Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforsking.

Kjærnsli, M., S. Lie, R. V. Olsen, A. Roe og A. Turmo (2004) Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo: Universitetsforlaget.

Klette, K. (2013) «Hva vet vi om god undervisning? Rapport fra klasseromsforskningen.» I Krumsvik, R. J. og R. Säljö Praktisk-pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget.

Klette, K., S. Lie, M. Ødegaard, Ø. Anmarkrud, N. Arnesen, O. K. Bergem (2008) PISA+: Lærings- og undervisningsstrategier i skolen. Oslo: Forskningsrådet. Program: Kunnskap, utdanning og læring – KUL.

Knain, E. (2005) «Definering og valg av kompetanser – DeSeCo.» I Norsk pedagogisk tidsskrift, årgang 89, nr. 1.

Kunnskapsdepartementet (2013) GNIST Indikatorrapport 2013.

Levin, H. M. (2013) «The utility and need for incorporating non-cognitive skills in large scale educational assessments». I Von Davier, M, E. Gonzales, I. Kirsch og K. Yamamoto: The Role of International Large-Scale Assessments. Perspectives from Technology, Economy, and Educational Research. New York: Springer.

Levy, F. (2010) How technology changes demands for human skills. OECD Education Working Paper No. 45. EDU/WKP (2010) 8.

Lie, S., M. Caspersen og J. K. Björnsson (2004) Nasjonale prøver på prøve. Rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøver våren 2004. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Lillejord, S., K. Børte, E. Ruud, T. E. Hauge, T. N. Hopfenbeck, A. Tolo, P. Fischer-Griffiths og J.-C. Smeby (2014) Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lundgren U.P. (2009) «Political Governing and Curriculum Change– From Active to Reactive Curriculum Reforms. The need for a reorientation of Curriculum Theory». I: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2006:1.

Lysne, A. (2006) «Assessment Theory and Practice of Students’ Outcomes in the Nordic Countries». I Journal of Educational Research, 5 (3).

Mikkelsen, R., D. Fjeldstad, og J. Lauglo (2011) Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Ministry of Education, Polen (2008) Core Curricula for Pre-School and General Education.

Monsen, L. (1997) Evaluering av Reform 94. Delrapport nr. 4: Innholdsreformen: Skolenes arbeid med læringsmiljøet.

Muller, J. (2009) «Forms of knowledge and curriculum coherence.» I Journal of Education and Work, 22 (3), July 2009.

Møller, J., T. S. Prøitz og P. Aasen (red.) (2010) Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Oslo: NIFU STEP.

National Research Council (2000) How people learn. Brain, mind, experience and school. Expanded Edition. Washington D.C.: National Academy Press.

Nordahl, T., L. Qvortrup, L. Skov Hansen og O. Hansen (2004) Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand kommune 2013. Aalborg og Hamar: LSP og SePU.

OECD (2007) Reading Literacy: A Framework for PISA 2009. Paris: OECD Papers.

OECD (2011a) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Norway. Paris: OECD Publishing.

OECD (2011b) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Sweden. Paris: OECD Publishing.

OECD (2011c) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Denmark. Paris: OECD Publishing.

OECD (2011d) The Impact of the 1999 Education Reform in Poland. OECD Education Working Papers, No. 49. Paris OECD Publishing.

OECD (2013a) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Synergies for Better Learning. An international perspective on evaluation and assessment.

OECD (2013b) OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. Paris OECD Publishing.

OECD (2013c) PISA 2012 Results: What Students Know and Can do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I) Paris: OECD Publishing.

OECD (2013d) Trends Shaping Education 2013. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014a) Education and Social Progress, Brochure. Paris: OECD.

OECD (2014b) OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway 2014.

Olsen, R. V., T. N. Hopfenbeck, S. Lillejord og A. Roe (2013) Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet Revisjon desember 2013 med data fra PISA 2012. Universitetet i Oslo.

Pajarinen, M. og P. Rouvinen (2014) Computerization Threatens One Third of Finnish Employment. No. 22. The Research Institute of the Finnish Economy.

Pintrich, P. R. (2000) «The Role of Goal Orientation In Self-regulated Learning». I Boekaerts, M., P. R. Pintrich og M. Zeidner (red.) Handbook of Self-Regulation. San Diego: Academic Press.

Prøitz, T. og Borgen, J. S. (2010) Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 16/2010. Oslo: NIFU.

Prøitz. T. S. (2014) Conseptualisations of learning outcomes in education – an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars. Universitetet i Oslo.

Rambøll (2010): Aktivitetsrapportering etter- og videreutdanning 2009. Oslo: Rambøll.

Rasmussen, J. (2015). «International trends in curriculum development». I Nordic Studies in Education (1). Under utgivelse.

Ravlo, G. og A. Bondø (2012) Nasjonal prøve i regning 5. trinn 2011. Rapport. Trondheim: Matematikksenteret/NTNU.

Ravlo, G. og O. H. Johansen (2013) Nasjonal prøve i regning 8. og 9. trinn 2012. Rapport. Trondheim: Matematikksenteret/NTNU.

Regeringen, Sverige (2008) Regeringens proposition 2008/09:87. Tydligare mål og kunnskapskrav – nya läroplanar för skolan. Sverige.

Reve, T. og A. Sasson (2012) Et kunnskapsbasert Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Roe, A. mfl. (2014) Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2013. Rapport basert på populasjonsdata. Oslo: Universitetet i Oslo.

Ross, A. (2000) Curriculum: Construction and Critique. London: Falmer Press.

Rychen, D. S. og L. H. Salganik (2003) «A holistic modell of competence». I Rychen, D. S. og L. H. Salganik (red.) Key Competencies for a Successful Life and a Well- Functioning Society. Göttingen: Hogrefe og Huber.

Rønberg, L. og J. Mejding (2014) «A Nordic comparison of national objectives for reading instruction and teachers’ responses about actual reading practice». I Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Sandvik, L. V. og T. Buland (red.) (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, program for lærerutdanning og SINTEF.

Sawyer, K. R. (2006) «Introduction: The New Science of Learning». I Sawyer, K. R. The Cambridge Handbook of The Learning Sciences. New York: Cambridge University Press.

Schacter, D. S., D. T. Gilbert, D. M. Wegner (2009, 2011). Psychology (2nd edition). New York: Worth Publishers.

Schmidt, W. H. og R. S. Prawat (2006) «Curriculum coherence and national control of education: issue or non-issue?». I Curriculum studies, årgang 38, nr. 6.

Schneider, M. og E. Stern (2010) «The cognitive perspective on learning: ten cornerstone findings». I Dumont, H., D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD Publishing.

Scottish government (2008) Curriculum for Excellence. All experiences and outcomes.

Seland, I., N. Vibe, E. Hovdhaugen mfl. (2013) Evaluering av nasjonale prøver som system. Rapport 4/2013. Oslo: NIFU.

Sivesind, K., K. Bachman og A. Afsar (2003) Nordiske læreplaner. Oslo: Læringssenteret.

Sivesind, K. (2012) Kunnskapsløftet. Implementering av nye læreplaner i reformen. En synteserapport fra Evalueringen av Kunnskapsløftet. Universitetet i Oslo.

Sivesind, K., J. Van den Akker og M. Rosenmund (2012) «The European Curriculum: restructuring and renewal. Introduction». I European Educational Research Journal, årgang 11, nr. 3.

Skolverket (2009) Redovisning av Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer. Rapport U2009/312/S. Sverige: Skolverket.

Skolverket (2013) Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång. Sverige: Skolverket.

Smidt, J., R. Solheim og A. J. Aasen (2011) Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring. I Viden om læring, nr. 15, temanummer om skrivedidaktikk på mellomtrinnet. Danmark.

Solberg, E., K. Rørstad, P. Børing og T. C. Carlsten (2014) Kompetansebarometer for NHO-bedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014. Arbeidsnotat 7/2014. Oslo: NIFU.

Solheim, R. og S. Matre (2014) «Forventninger om skrivekompetanse». I Viden om Læring, nr. 15 Mars 2014.

Statistisk sentralbyrå (2013) Statistikkbanken Nasjonale prøver 2013.

Statistisk sentralbyrå (2013a) Norges innvandrere – hva vet vi? Samfunnsspeilet 5, 2013. Statistisk sentralbyrå.

Telhaug, A. O. (2006) Skolen mellom stat og marked. Norsk skoletenkning fra år til år 1990–2005. Oslo: Didakta Norsk Forlag.

Throndsen, I., T. N. Hopfenbeck, S. Lie og E. L. Dale (2009) Bedre vurdering for læringRapport fra Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Oslo: Universitetet i Oslo.

Trilling, B. og C. Fadel (2009) 21st century skills: learning for life in our time. San Francisco: Jossey-Bass.

Undervisningsministeriet, Danmark (2013a) Forenkling av Fælles Mål. Master for forenkling av Fælles Mål.

Undervisningsministeriet, Danmark (2013b) Skrivevejledning for præcisering og forenkling af Fælles Mål.

Uni Rokkansenteret (2013) Ny GIV Overgangsprosjektet – konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Sluttrapport. Rapport 3-2013. Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Utbildningsstyrelsen, Finland (2004) Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.

Utbildningsstyrelsen, Finland (2014) Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utkast 25.3.2014.

Utdanningsdirektoratet (2011a) Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2011b) Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2013a) Grunnskolens Informasjons System (GSI).

Utdanningsdirektoratet (2013b) Hvavelger elevene på yrkesfag? Statistikknotat 01/2013.

Utdanningsdirektoratet (2013c) Analyser av nasjonale prøver 2013.

Utdanningsdirektoratet (2014b) Notat med oppsummering av relevant nasjonal og internasjonal forskning innenfor barnehagefeltet, datert 21.02.14.

Utdanningsspeilet 2014 (2014). Oslo: Utdanningsdirektoratet.

van Daal, V., R. G. Solheim og N. N. Gabrielsen (2011) Godt nok? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011. Stavanger: Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.

Vibe, N., P. O. Aamodt, og Carlsten, T. C (2009) Å være ungdomsskolelærer i Norge. Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS). Rapport 23/2009. Oslo: NIFU.

Voogt, J. and N. Roblin (2012) «A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies.» I Journal of Curriculum Studies, 44(3).

Weinert, F. E. (1999) «Concept of Competence.» I Rychen, D. and L. H. Salganik (red.) Defining and selecting Key Competencies. Seattle og Göttingen: Hogrefe og Huber.

Weinstein, C. E., and R. E. Mayer (1986) «The teaching of learning strategies». I M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching, Third Edition. New York: Macmillan.

Wendelborg, C., V. Paulsen, M. Røe, M. Valenta og E. Skaalvik (2012) Elevundersøkelsen. Analyse av Elevundersøkelsen 2012. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Young, J. og E. Chapman (2010) Generic Competency Frameworks: A Brief Historical Overview. I Education Research and Perspectives, 37 (1).

Zimmermann, B. J., og A. Kitsantas (2005) «The Hidden Dimension of Personal Competence: Self-Regulated Learning and Practice». I A. J. Elliot og C. S. Dweck: Handbook of competence and motivation. New York: The Guildford Press.

Aasen, P., J. Møller, E. Rye, E. Ottesen, T. S. Prøitz og F. Hertzberg (2012) Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU Rapport 20/2012. Oslo: NIFU.

Referanser fra internett

Education Scotland (2014) educationscotland. gov.uk/thecurriculum (lest 22.03.2014).

ISTE (2014) www.iste.org (lest 24.06.2014).

Nordisk statistikkbank: http://91.208.143.50/pxweb/pxwebnordic/Dialog/Saveshow.asp (lest 06.11.2013).

Normprosjektet (2014) http://norm.skrivesenteret.no/ (lest 19.08.2014).

OECD (2005) The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (lest 24.06.2014).

Partnership for 21st Century Skills (2014) www.p21.org (lest 24.06.2014).

Skolinspektionen (2014) skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/ (lest 23.05.2014).

Statistisk sentralbyrå (2011) Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen, 2011. www.ssb.no/orgakt/ (lest 30.11.2013).

Statistisk sentralbyrå (2014) Valgundersøkelsen 2013. ssb.no/vund (lest 22.03.2014).

Utdanningsdirektoratet (2014c) utdanningsdirektoratet.no/ungdomstrinnet (lest 20.05.2014).

Utdanningsdrektoratet (2014d) Statistikknotat, innvandrere i grunnopplæringen http://www.udir.no/Upload/Statistikk/Statistikknotater/Innvandrere_i_grunnopplaringen_2013.pdf?epslanguage=no (lest 10.08.2014).

Til dokumentets forside