OMX AB gis tillatelse til å erverve aksjer i Nord Pool ASA

Finansdepartementet har 12. mai 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder § 35 tredje ledd gitt OMX AB tillatelse til å eie samtlige aksjer i Nord Pool ASA.

Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo


  
 
 
Deres ref                                    Vår ref                               Dato
37974687/2                               09/5622 PCB                      12.05.2010


Søknad om tillatelse til å erverve aksjer i Nord Pool ASA


Finansdepartementet viser til brev 9. februar 2010 hvor Advokatfirmaet Thommessen AS på vegne av OMX AB (publ) søker om tillatelse til å eie samtlige aksjer i Nord Pool ASA. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i brev 21. april 2010 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 35 tredje ledd gir Finansdepartementet OMX AB (publ) tillatelse til å eie samtlige aksjer i Nord Pool ASA.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. OMX AB (publ) skal ikke på egen eller kunders regning delta i handel på børsen Nord Pool ASA

  2. Dersom det inntrer endringer i eierstrukturen i OMX AB (publ) som innebærer at foretak eller fysisk person som ikke i det vesentlige driver eller eier regulert marked, liknende markedsplass eller tilknyttet infrastrukturvirksomhet, indirekte kontrollerer mer enn 20 prosent av aksjene i Nord Pool ASA, skal OMX AB søke Finansdepartementet om ny tillatelse etter børsloven § 35 tredje ledd.

  3. Dersom det skjer andre vesentlige endringer i de faktiske forhold som er lagt til grunn i vurderingen av om kriteriene i børsloven § 35 tredje ledd a) til g) er oppfylt, skal OMX AB søke Finansdepartementet om ny tillatelse etter børsloven § 35 tredje ledd.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                     Alexander Behringer
                                                                     underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet