Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949 og er et stålfartøy på 75m. Klager viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Fondet må foreta en streng prioritering innenfor de økonomiske rammene de har. Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til fondets vurderinger. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev datert 3. juni 2013 med klage på Norsk Kulturminnefond sitt vedtak av 8. mai 2013, der det ikke gis tilskudd til tiltak på fartøyet M/S Hamen, Oslo kommune.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 8. mai 2013.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949 og er et stålfartøy på 75m. Skipet gikk i Nordsjø- og Østersjøfart i perioden 1949 - 1986. Klager viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy.

Klager søkte fondet om tilskudd 31. oktober 2012, og fikk avslag 8. mai 2013. Vedtaket ble påklaget 3. juni 2013 og oversendt Klima- og miljødepartementet 20. desember 2013. Klager fikk 3 ukers frist på å komme med merknader til oversendelsen.

Eier har søkt Norsk kulturminnefond om tilskudd i 2003, 2004, 2011 og 2012 og har grunnet stor usikkerhet, manglende formaliteter og realisme i prosjektet aldri blitt prioritert av fondet. Ved behandlingen av saken ble det lagt vekt på at det fortsatt synes som mye er uavklart i prosjektet og at Kulturminnefondet har begrenset med økonomiske midler.

Klagers anførsler, jf. brev av 3. juni 2013

Klager mener at direktøren og styrets vedtak er feil. De savner en mer utfyllende begrunnelse for avslaget. De har arbeidet med usikkerhetsmomentene knyttet til bevaringen av Hamen og mener at de har god nok kontroll på dem blant annet gjennom dokking og utbedringsarbeider. Midlene det søkes om er nettopp for å kunne håndtere ytterligere usikkerhetsmomenter og eliminere dem og for kunne sikre og bevare skipet.

Norsk kulturminnefonds anførsler, jf. brev av 20. desember 2013

Klager hevder at avslaget er lite utførlig begrunnet. Fondet viser til den vurderingen som ble gjort i 2012. Avslaget er således begrunnet med henvisning til dette vedtaket. Fondet er kjent med at det er arbeidet med å få avklart de usikre sidene ved prosjektet og at båten er dokksatt for sikring og konservering etter 2012-søknaden. At båten ikke lenger planlegges satt i seilbar stand gjør at prosjektet er mer gjennomførbart.

Det er på nytt foretatt en grundig vurdering av alle sider av saken. Det er noen endringer i dette prosjektet sammenlignet med saken fra 2012, men det blir vanskelig å prioritere prosjektet innenfor den økonomiske rammen fondet har.

Klager har ikke kommentert fondets oversendelse til departementet.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan derfor ikke overprøves av Klima- og miljødepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd.

Departementet registrer at fartøyet ikke er blant de Riksantikvaren vurderer som verneverdige og at klager har søkt 4 ganger tidligere og fått avslag på grunn av blant annet usikkerhet og manglende realisme i prosjektet.

Fondet har foretatt en skjønnsmessig/faglig vurdering av søknaden. Fondet må foreta en streng prioritering innenfor de økonomiske rammene de har. I den sammenheng har fondet ikke prioritert prosjektet. Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til fondets vurderinger.

Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Klima og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 8. mai 2013. 16.4.2013.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                      

Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
Seniorrådgiver

 

Norsk kulturminnefond

Pb 253 Røros

7361

RØROS