Prop. 115 L (2013–2014)

Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll, behandling av personopplysninger og unntak fra lovens motorvognbegrep)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen foreslår flere endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4. Forslaget gjelder justeringer i bestemmelsene om ruspåvirket kjøring og endringer i helsepersonelloven og luftfartsloven for å harmonisere regelverket. Videre fremmes forslag om hjemmel for gebyr for manglende oppmøte til bestilt time for kjøretøykontroll ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det foreslås presisering av hjemmel for behandling av personopplysninger for å utføre forvaltningsoppgaver etter vegtrafikkloven eller internasjonale forpliktelser på lovens område, samt hjemmel for at departementet kan gi nærmere forskrifter om behandling av personopplysninger. Det fremmes også forslag om hjemmel for å unnta motordrevet kjøretøy fra lovens motorvognbegrep.

Lovforslaget er hovedsakelig motivert av hensynet til effektiv ressursbruk hos offentlig myndighet. I tillegg skal endringene bidra til å klargjøre gjeldende regelverk og ivareta personvernhensyn.

Det foreslås endring i vegtrafikkloven § 22 og § 31 relatert til ruspåvirket kjøring. Endringene er en språklig justering av bestemmelsen om at faste grenser ikke gjelder for legemidler inntatt etter forskrivning fra lege eller tannlege (kapittel 3).

Det foreslås endring i vegtrafikkloven § 22 a for å tillate at helsesekretær, i tillegg til lege, sykepleier eller bioingeniør, kan ta blod- og spyttprøve av førere som er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Videre foreslås endring av tilsvarende bestemmelser i helsepersonelloven og luftfartsloven for å få samsvar i lovgivningen (kapittel 3).

Det foreslås innført hjemmel i vegtrafikkloven § 14 til å fastsette nærmere regler om gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy for bestilt forvaltningskontroll (kapittel 4).

Det foreslås ny bestemmelse i vegtrafikkloven § 43 b for å gi et felles hjemmelsgrunnlag for offentlig myndighet til å behandle personopplysninger etter vegtrafikkloven. Etter bestemmelsen gir departementet i forskrift nærmere regler om behandling av personopplysninger (kapittel 5).

Avslutningsvis foreslås hjemmel i vegtrafikkloven § 2 til å unnta kjøretøy drevet frem med motor, eksempelvis sykkel med elektrisk hjelpemotor, fra lovens motorvognbegrep (kapittel 6).

Til dokumentets forside