Prop. 137 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En ny skatteavtale til unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Bulgaria ble undertegnet i Sofia den 22. juli 2014. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 13. september 2013. Norges ambassadør til Bulgaria, Guro Katharina Vikør, undertegnet avtalen på vegne av Norge og den bulgarske finansministeren Petar Chobanov undertegnet på vegne av Bulgaria.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Bulgaria er fra 1988. Siden den gang er de to lands skattesystemer og OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter, og det var derfor ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Bulgaria i tråd med disse endringene.

I mai 2012 ble det gjennomført forhandlinger i Sofia om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale. Ved avslutningen av forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig Sollund.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvik fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser nedenfor.

Avtalen er inngått på norsk, bulgarsk og engelsk. Som vedlegg følger den engelske og norske teksten.

Til de enkelte materielle bestemmelser i avtalen bemerkes: