Prop. 2 L (2014–2015)

Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til oppheving av lov 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven).

En oppheving av proffbokseloven vil innebære at proffboksing bare blir regulert av lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til loven (knockoutforskriften). All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da være regulert av én og samme lov.