Prop. 46 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En ny skatteavtale til unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Kypros ble undertegnet i Nicosia den 24. februar 2014. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 20. september 2013. Norges ambassadør til Kypros, Sjur Larsen, undertegnet avtalen på vegne av Norge og den kypriotiske finansministeren Harris Georgiades undertegnet på vegne av Kypros.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Kypros er fra 1956. Det er en gammel skatteavtale mellom Norge og Storbritannia fra 1951 som ved noteveksling i 1955 ble utvidet til å omfatte en rekke britiske kolonier, herunder Kypros. Etter at Kypros ble en selvstendig stat, tok Kypros et initiativ til å forhandle fram en ny skatteavtale med Norge. Første forhandlingsrunde fant sted allerede i 1985 og det har fram til i dag vært gjennomført en rekke forhandlingsrunder. Ved avslutningen av den siste forhandlingsrunden i september 2013 ble et utkast til ny avtale parafert. Den norske delegasjonen har i alle disse årene vært ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvik fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser nedenfor.

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg følger den engelske teksten og norsk oversettelse av denne.