Prop. 46 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014 i samsvar med et vedlagt forslag.