Prop. 52 S (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Trondheim 24. juni 2013.

Et bærende prinsipp i EFTA-statenes tredjelandspolitikk er parallellitet med EU. Bakgrunnen for dette prinsippet er å sikre norske bedrifter like gode vilkår som konkurrenter fra EU-stater og for å bidra til prosesser av mer politisk karakter, som Barcelona-prosessen og stabiliseringsarbeidet på Vest Balkan. Gjennom frihandelsavtalen med Bosnia-Hercegovina ønsker EFTA å bidra til økt stabilitet i regionen, og å styrke den økonomiske utviklingen i Bosnia-Hercegovina.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, handel og bærekraftig utvikling, betalinger og overføringer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester. Det skal også inngås egne avtaler mellom hver av EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina om handel med landbruksprodukter. Landbruksavtalene inngår i avtalegrunnlaget som oppretter frihandelsområdet mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Alle industrivarer og fisk, med unntak for ti fiskelinjer hvor Norge ikke har eksportinteresser, innrømmes nulltoll. For varer Bosnia-Hercegovina anser som sensitive vil dette skje etter en nedtrappingsperiode. Kapittelet i avtalen om bærekraftig utvikling er identisk med EFTAs modellkapittel. Avtalen inneholder forbud mot bruk av antidumpingtiltak, noe som er prinsipielt viktig for Norge.

EFTA-statene har opptrådt som en samlet gruppe i forhandlingene på basis av felles forhandlingsposisjoner det er blitt enighet om etter forutgående interne EFTA-møter.

Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen vil bli lagt samlet frem for Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å tilfredsstille kravet i artikkel XXIV i GATT om at et handelsområde skal omfatte opphevelse av handelsrestriksjoner som toll m.m. for den vesentlige del av samhandelen mellom partene i henhold til visse kriterier.

I og med at inngåelse av frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen anses som en sak av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalens hoveddeler i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Vedleggene til avtalene overleveres Stortinget som utrykte vedlegg. Vedleggene er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no.

Til dokumentets forside