Prop. 55 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitisk handsaming

Eit forslag til utbygging og finansiering av E6 Helgeland vart handsama av lokale styresmakter i 2010.

Grane kommune handsama saka 2. mars 2010, og gjorde følgjande vedtak:

 • «1. Grane kommune gir sin tilslutning til at utbyggingen av E6 på Helgeland gjennomføres med delvis bompengefinansiering i samsvar med utredningen «E6 på Helgeland – Alternative utbyggingsmuligheter» datert 13. oktober 2009 og supplerende utredning datert 10. februar, og ber om at Statens vegvesen fremmer en sak om dette for sentrale myndigheter.

 • 2. De totale kostnadene er anslått til 4150 mill. 2009-kroner. Hvilke prosjekt som inngår er vist i utredningen fra oktober 2009 og i supplerende utredning. Av de totale kostnadene dekkes 1290 mill kr ved innkreving av bompenger. Resten av kostnadene, 2860 mill. kroner, forutsettes dekket av statlige midler i perioden 2011 – 2030.

 • 3. Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet:

  mill. 2009-kr

  Statlige midler

  – NTP 2010–2019

  1700

  – NTP 2020–2022

  500

  – Programområder

  260

  – Vedlikeholdsmidler 2011–2013

  400

  Sum statlige midler

  2860

  Bompengebidrag

  1290

  Sum finansiering

  4150

  Bompengeandel

  31 %

 • 4. Utbyggingen er forutsatt startet opp i 2011 og ferdigstilles i 2020. Statlige midler fra 2021 til 2027 er forutsatt refundert bompengeselskapet.

 • 5. Plassering av bomstasjonene

  Det etableres seks bomstasjoner plassert ved:

  Krokstrand

  Reinforshei

  Sjånes

  Bru ved Fusta

  Kommunegrensen Vefsn/Grane

  Svenningvatn

 • 6. Innkrevingsmetode

  Det benyttes automatiske bomstasjoner. Passeringene kan forhåndsbetales med AutoPass-avtale, eller betales i etterkant via nettet, på servicestasjoner, eller via tilsendt giro. Det forutsettes innkreving begge veier. Det legges til grunn parallellinnkreving og etterskuddsinnkreving av bompenger fra 2013 til 2030 (18 år).

 • 7. Anbefalte takster. Rabatter

  For passering av hele strekningen skal det betales en takst på kr 150/450 Lette/Tunge (Over 3500 kg) for hele strekningen fordelt med kr 25,-/ 75,- på hver bom (Lette/ tunge) Rabatt: 20 % ved kjøp av brikke og verdikort på min kr. 2000/4000 (Lett/tung bil over 3500 kg). Ingen ekstra rabatt/fritak ved å passere flere bommer

 • 8. Eventuelle endringer i kostnader og/ eller inntjening

  Utbyggingen vil ha en øvre kostnadsramme på 4150 mill kr. Ved eventuelle kostnadsøkninger må innholdet i pakken reduseres slik at kostnadsrammen på 4150 mill. kr ikke overskrides. Ved en eventuell reduksjon av det statlige bidraget skal bompengebidraget reduseres slik at den opprinnelige bompengeandelen på 31 % opprettholdes. Eventuelle besparelser skal tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller staten. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Det forutsettes regelmessige rulleringer av innholdet i pakken for å ta hensyn til endringer i rammer, kostnadsendringer eller behov for omprioriteringer. Alle de fire kommunene skal delta i prosesser rundt slike rulleringer

 • 9. Kommunal garanti

  Garanti for bompengeselskapets lån forutsettes foreløpig fordelt mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. Kommunenes garanti fordeles mellom kommunene etter innbyggertallet. Det forutsettes lagt frem en egen sak om garantier i løpet av våren 2010.

Grane kommune gir sin tilslutning til at de ekstra tiltakene som er kommet inn i pakken etter første kommunestyrebehandling, beskrevet i pkt. 3.1 tas inn i utbyggingen.
Vedrørende ytterligere tiltak i utbyggingspakken vil Grane kommune anbefale alternativ 1.
Utbyggingen av E6 på Helgeland baseres på prosjektene/strekningene som var medtatt i utredningen fra oktober supplert med mindre tiltak som beskrevet i pkt. 3.1. I tillegg legges inn oppgradering av strekningen Førneset-Hauknes slik at strekningen kan få fartsgrense 80 km./t.
Dette gir en kostnadsramme for pakken på 4150 mill. kr. Det forutsettes et bompengebidrag på 1290 mill. kr. i samsvar med alternativ 2 i pkt. 2.
Ved eventuelle senere reduksjoner av pakkens omfang/kostnader må kuttene tas i de tiltakene som er kommet inn som ekstratiltak etter førstegangs behandling i kommunestyrene, det vil si pkt. 3.1 og tiltaket beskrevet som alternativ 1.»

Vefsn kommune handsama saka 17. mars 2010, og gjorde følgjande vedtak:

 • «1. Vefsn kommune gir sin tilslutning til at utbyggingen av E6 på Helgeland gjennomføres med delvis bompengefinansiering i samsvar med utredningen «E6 på Helgeland – Alternative utbyggingsmuligheter» datert 13. oktober 2009. Og de supplerende utredning datert 10. februar og 23 februar, og ber om at Statens vegvesen fremmer en sak om dette for sentrale myndigheter.

 • 2. De totale kostnadene er anslått til 3920 millioner 2009-kroner. Hvilke prosjekt som inngår er vist i utredningen fra oktober 2009 og i de supplerende utredninger. Av de totale kostnadene dekkes 1120 mill kr ved innkreving av bompenger. Resten av kostnadene, 2800 mill. kroner, forutsettes dekket av statlige midler i perioden 2011–2030.

 • 3. Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet:

  Statlige midler

  – NTP 2010–2019

  1700

  – NTP 2020–2022

  500

  – Programområder

  260

  – Vedlikeholdsmidler 2011–2013

  340

  Sum statlige midler

  2800

  Bompengebidrag (bomplasseringer er vist på kartet)

  – Bom Krokstrand, takst 40,- (lette kjøretøy)

  145

  – Bom Reinforshei, takst 20,- (lette kjøretøy)

  300

  – Bom Skamdal, takst 15,- (lette kjøretøy)

  175

  – Bom Bru Fusta, takst 20,- (lette kjøretøy)

  155

  – Bom grense Vefsn/ Grane, takst 25,- (lette kjøretøy)

  205

  – Bom Svenningvatn, takst 25,- (lette kjøretøy)

  140

  Sum bompengebidrag

  1120

  Sum finansiering

  3920

  Bompengeandel

  29 %

 • 4. Utbyggingen er forutsatt startet opp i 2011 og ferdigstillelse i 2020. Statlige midler fra 2021 til 2027 er forutsatt refundert bompengeselskapet.

 • 5. Plassering av bomstasjonene

  Det etableres seks bomstasjoner plassert ved:

  Krokstrand

  Reinforshei

  Skamdalen

  Bru ved Fusta

  Kommunegrensen Vefsn/ Grane

  Svenningvatnet

 • 6. Innkrevingsmetode

  Det benyttes automatiske bomstasjoner. Passeringene kan forhåndsbetales med AutoPass-avtale, eller betales i etterkant via nettet, på servicestasjoner, eller via tilsendt giro. Det forutsettes innkreving begge veier. Det legges til grunn parallellinnkreving og etterskuddsinnkreving av bompenger fra 2013 til 2030 (18 år).

 • 7. Anbefalte takster. Rabatter

  For passering av hele strekningen skal det betales en takst på kr145/435 Lette/Tunge (Over 3500kg) for hele strekningen. Rabatt: 20 % ved kjøp av brikke og verdikort på min kr. 2000/4000 (Lett/tung bil over 3500 kg). Ingen ekstra rabatt/fritak ved å passere flere bommer Vefsn kommune ber Statens vegvesen arbeide videre med en mulig rabattordning, som setter et øvre tak for antall passeringer pr mnd. det skal betales for. Øvrige takster fremkommer for de enkelte delprosjekter/ bomstasjoner i saken

 • 8. Eventuelle endringer i kostnader og/ eller inntjening

  Utbyggingen vil ha en øvre kostnadsramme på 3920 mill kr. Ved eventuelle kostnadsøkninger må innholdet i pakken reduseres slik at kostnadsrammen på 3920 mill kr ikke overskrides. Ved en eventuell reduksjon av det statlige bidraget skal bompengebidraget reduseres slik at den opprinnelige bompengeandelen på 29 % opprettholdes. Eventuelle besparelser skal tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller staten. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Det forutsettes regelmessige rulleringer av innholdet i pakken for å ta hensyn til endringer i rammer, kostnadsendringer eller behov for omprioriteringer. Alle de fire kommunene skal delta i prosesser rundt slike rulleringer.

 • 9. Kommunal garanti

  Garanti for bompengeselskapets lån forutsettes foreløpig fordelt mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. Kommunenes garanti fordeles mellom kommunene etter innbyggertallet. Det forutsettes lagt frem en egen sak om garantier i løpet av våren 2010.

 • 10. Kommer ikke de fire kommunene til enighet, ber Vefsn kommune Statens vegvesen vurdere å dele pakken i to og iverksette utbygging av E-6 Sør.»

Hemnes kommune handsama saka 25. mars 2010, og gjorde følgjande vedtak:

 • «1. Hemnes kommune slutter seg til delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på strekningen Nord-Trøndelag grense – Bolna i perioden 2011–2020. Det vises til utredningen «E6 på Helgeland – Alternative utbyggingsmuligheter» datert 13/10-09, supplerende utredning datert 12/2-10 og sammendrag sendt kommunene på e-post 24. februar 2010. Hemnes kommune ber Statens vegvesen Region nord fremme prosjektet overfor Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet med sikte på å få det forankret som vedtak i Stortinget.

 • 2. Prosjektets totale ramme er 3,92 mrd 2009-kroner. Av dette dekkes 2,8 mrd kr over statlige investerings- og driftsrammer i perioden 2011 – 2026. Statlige midler for perioden 2020–2026 er forutsatt forskottert av bompengeselskapet og refunderes selskapet når de bevilges.

 • 3. Lokal finansiering er 1,12 mrd 2009-kroner innkrevd i bommer med følgende plassering og satser for lette kjøretøy; Krokstrand 40 kr, Reinforshei 20 kr, Skamdal 15 kr, ved bru Fusta 20 kr, kommunegrense Vefsn/Grane 25 kr og Svenningvatn 25 kr. Kjøretøy med totalvekt over 3500 kg betaler tre ganger takst for lette kjøretøy. Innkrevingsperioden er 18 år, 2013–2030.

 • 4. Innkreving skjer begge veger i automatiske bomstasjoner. Betaling kan skje forskuddsvis med Autopass-avtale, alternativt kan det betales i etterkant via nettbank, servicestasjoner eller tilsendt giro. Ved forhåndsbetaling av minimum 2000/4000 kr for lette/tunge kjøretøy ytes en rabatt på 20 prosent. Dette er eneste rabattordning.

 • 5. Prosjektet gjennomføres i to faser. Fase 1 omfatter utbygging i samsvar med utredningene til en kostnadsramme på 3,92 mrd 2009-kr. I fase 1 utredes også en fase 2 som vil omfatte utbygging av deler av strekningen Mo – Mosjøen til standard S3 som tillater 90 km/t, alternativt andre løsninger som avkorter kjøretiden. Hemnes ber om at strekningen Korgen sør – Valla omfattes av utredningen.

 • 6. Dersom fase 2 vedtas vil det være anledning å endre bomplassering og takster. Det vil også være anledning å omprioritere internt i prosjektet og å øke totalrammen ved å øke den lokale finansieringen. Hvis det statlige bidraget eller prosjektets kostnader reduseres kan den lokale finansieringen opprettholdes eller økes.

 • 7. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt, skal benyttes til å redusere innkrevingstiden.

 • 8 Uavhengig av fase 2 forutsettes det at prosjektet lager rutiner for å rullere innholdet i pakken i henhold til endringer i rammer, utbyggingskostnader eller behov for omprioriteringer. Rutinene må sikre at alle de fire kommunene deltar ved slike rulleringer.

 • 9. Hemnes kommune er klar til å etablere bompengeselskap og stille garanti for selskapets lån. Det forutsettes at garantibeløpet deles likt mellom kommunene og Nordland fylkeskommune og at kommunenes andeler fordeles etter folketall. Hemnes kommunes garanti blir i størrelsesorden 60 mill kr. Det forutsettes at garantien legges fram som egen sak.

 • 10. Renovering av Korgfjelltunnelen skal finansieres utenfor «Vegpakken», og utføres i 2010.»

Rana kommune handsama saka 23. mars 2010, og gjorde følgjande vedtak:

«Rana kommune viser til utredning utarbeidet av Statens vegvesen mottatt 24.02.2010:
 1. Kommunen slutter seg til forslag til utbyggingsomfang og finansiering for utbedring av E 6 på Helgeland slik det framkommer i notat fra Statens vegvesen «E 6 på Helgeland – Alternative utbyggingsmuligheter SAMMENDRAG».

 2. Bompengebidraget forutsettes innkrevd i bommer med plassering og takster for lette kjøretøy som vist i Statens vegvesens notat av 24.02. Kjøretøy med totalvekt over 3500 kr betaler tre ganger takst for lette kjøretøy. Innkreving skjer begge veger i automatiske bomstasjoner. Betaling kan skje forskuddsvis med AutoPass-avtale, alternativt kan det betales i etterkant via nettbank, servicestasjoner eller tilsendt giro. Ved forhåndsbetaling av minimum 2000/4000 kr for lette/tunge kjøretøy ytes en rabatt på 20 prosent. Innkrevingsperioden er 18 år, 2013–2030.»

 3. Rana kommune er klar til å stille garanti for bompengeselskapets lån. Det forutsettes at garantibeløpet deles likt mellom kommunene og Nordland fylkeskommune og at kommunenes andel fordeles etter folketall. Det forutsettes at garantien legges fram som egen sak.

 4. Det forutsettes regelmessige rulleringer av innholdet i pakken for å ta hensyn til endringer i rammer, kostnadsendringer eller behov for omprioriteringer. Alle de fire kommunene skal delta i prosesser rundt slike rulleringer.

 5. Rana kommune ber Statens vegvesen Region nord fremme prosjektet overfor Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet med sikte på å få det forankret som vedtak i Stortinget.

  Kommunestyret vil peke på forhold som Rana kommune legger stor vekt på, og som ligger til grunn for tilslutning til pakkeforslaget med opplegg for bompengefinansiering:

  • Utredningarbeide for vegutbedring / ny veg på strekningene Åenget – Tverrånes og Mo – Finneidfjord samt for høgre standard (S 3-geometri) på ny veg Mosjøen – Osen med sikte på at disse kan tas inn i vegpakken på et senere tidspunkt iverksettes i første del av vegpakkeperioden. Herunder kan også vurderes justeringer i opplegget for bompengefinansiering.

  • Regulerings- og detaljplanlegging for vegpakkeprosjektene utføres i tett dialog og samråd med kommunen som planmyndighet. Det vektlegges å tilrettelegge for en fremtidsrettet standard der eksisterende veg utbedres eller ny veg bygges. I reguleringsplaner for nyanlegg og større utbedringsprosjekt vil kommunen derfor tilstrebe å ivareta krav til geometrisk utforming gitt for vegklasse S 3 i vegnormalene.»

Fylkestinget i Nordland handsama saka 19. april 2010, og gjorde følgjande vedtak:

 • «1. Fylkestinget slutter seg til at utbyggingen av E6 på Helgeland gjennomføres med delvis bompengefinansiering og ber om at Statens vegvesen fremmer en sak om dette for sentrale myndigheter.

 • 2. Ut fra en totalkostnad på 3 920 millioner i 2009-kroner er fylkestinget enig i at følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet:

  mill. i 2009 kr

  Statlige midler

  Bompenger

  Sum

  NTP 2011–2019

  1 700

  1 700

  NTP 2020–2023

  500

  1 120

  500

  Programområder

  260

  260

  Vedlikeholdsmidler 2011–2023

  340

  340

  Bompenger

  1 120

  Sum

  2 800

  1 120

  3 920

  Andel

  71%

  29 %

  100 %

 • 3. Utbyggingen er forutsatt startet opp i 2011 og ferdigstilt i 2020. Statlige midler fra 2021 til 2027 er forutsatt refundert bompengeselskapet.

 • 4. Fylkestinget er enig i at prosjektet delfinansieres med bompenger og at bompengeandelen på 1 120 millioner i 2009-kroner skal nedbetales gjennom innkreving av bompenger fra trafikantene.

  Innkreving av bompenger er basert på at det etableres seks bomstasjoner plassert ved:

  • Krokstrand

  • Reinforshei

  • Skamdal

  • Bru ved Fusta

  • Kommunegrensen Vefsn/ Grane

  • Svenningvatnet

  Innkrevingsperiode i 18 år fra 2013 til 2030 følger med:

  • Automatisk bomstasjon

  • Døgnkontinuerlig innkreving

  • To-vegs innkreving

  • Delvis parallellinnkreving

  For passering av hele strekningen skal det betales en takst på kroner 145,-/435,- (lette/tunge over 3.500 kg) for hele strekningen fordelt slik:

  • Krokstrand: 40,-/120,-

  • Reinforshei: 20,-/60,-

  • Skamdal: 15,-/45,-

  • Bru ved Fusta: 20,-/60,-

  • Kommunegrensen Vefsn/ Grane: 25,-/75,-

  • Svenningvatnet: 25,-/75,-

  Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt, vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden.

 • 5. Utbyggingen vil ha en øvre kostnadsramme på 3 920 millioner kroner. Ved eventuelle kostnadsøkninger må innholdet i «pakken» reduseres slik at kostnadsrammen på 3 920 millioner kroner ikke overskrides.

  Ved en eventuell reduksjon av det statlige bidraget skal bompengebidraget reduseres slik at den opprinnelige bompengeandelen på 29 % opprettholdes. Eventuelle besparelser skal tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller staten. Det forutsettes regelmessige rulleringer av innholdet i «pakken» for å ta hensyn til endringer i rammer, kostnadsendringer eller behov for omprioriteringer. Alle de fire kommunene skal delta i prosesser rundt slike rulleringer.

 • 6. Før igangsetting av utbygging må det også tas stilling til spørsmålet om kommunale og/eller fylkeskommunal garantier for bompengeselskapets lån. Dette vil bli lagt frem som egen sak for kommunene og fylkeskommunen i løpet av høsten 2010.»

Hemnes kommune vedtok 25. mars 2010 det same opplegget for finansiering og utbygging som dei andre kommunane. Då saka blei handsama på nytt i møte i kommunestyret 15. desember 2011, vart det fatta følgjande vedtak:

 • «1. Med utgangspunkt i en for høy bompengeavgift i forhold til standardheving på E6 Helgeland generelt og strekningen Hemnes – Mo speiselt, belastningen for pendlerne i Hemnes kommune og Hemnes kommune sin økonomiske situasjon sier Hemnes kommune nei til bompengefinansiert E6 gjennom Helgeland.

 • 2. Hemnes kommune ber om dialog med Staten for å finne frem til en annen løsning for utbygging av E-6 gjennom Helgeland.»

På grunn av Hemnes kommune sitt vedtak om å gå mot delvis bompengefinansiering av utbygginga, handsama Nordland fylkeskommune saka på nytt i møte i fylkestinget 20. februar 2012. Som det går fram av vedtaket, opprettheld fylkeskommunen si tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget:

 • «1. Fylkestinget opprettholder sitt vedtak i FT-sak 056/10 om en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 Helgeland og ber om at det fremmes en sak for Stortinget så raskt som mulig.

 • 2. Sak om garanti vil bli fremmet i egen sak for fylkestinget»

Spørsmålet om garanti vart handsama av Nordland fylkeskommune i møte i fylkestinget 3. juni 2013, og følgjande vedtak vart fatta:

 • «1. Fylkestinget viser til behandling av fylkestingets sak 056/10 og sak 017/12.

 • 2. Fylkestinget er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen.

 • 3. Fylkeskommunen stiller i denne omgang en garanti, – selvskyldnerkausjon på 295 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen – Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med 2032. Det er et vilkår at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. Fylkestinget forutsetter at kommunene Rana, Vefsn og Grane til sammen stiller en tilsvarende garanti.

 • 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

 • 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter fylkestinget at utlegg kan dekkes gjennom økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år.

 • 6. Fylkestinget forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

 • 7. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap.»

Grane, Vefsn og Rana kommunar fatta sine garantivedtak høvesvis 7. mai, 14. juni og 17. juni 2013. Grane kommune har vedteke å stille ein garanti på 11 mill. kr, Vefsn kommune ein garanti på 98 mill. kr og Rana kommune ein garanti på 186 mill. kr, til saman 295 mill. kr.