Prop. 81 S (2009-2010)

Håndtering av ubåten U-864

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Vraket av den tyske ubåten U-864 ble funnet utenfor Fedje i Hordaland i 2003. Vraket inneholder store mengder metallisk kvikksølv (anslagsvis 67 tonn).

I St. prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 ble Stortinget informert om at regjeringen mener at vraket av U-864 bør heves. Videre ble det fremholdt at forurenset havbunn bør dekkes til med rene masser. Det ble også gjort rede for at det er nødvendig å gjennomføre en nærmere kvalitetssikring (KS2). I Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet ble det redegjort om at det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet knyttet til hevingen av U-864, og at denne kvalitetssikringen vil danne grunnlaget for å legge saken frem for Stortinget for endelig godkjenning, herunder bevilgningsmessige konsekvenser. Basert på foreløpige anslag ble det foreslått bevilget 630 mill. kroner for å dekke kostnader i 2010 til forberedelse av hevingen av ubåten i 2011. Det ble opplyst at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte. Stortinget sluttet seg til dette.