Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss: Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Notat om viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

I et brev av 27. januar 2014 ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen og Jernbaneverket avklare viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss fram mot sommeren 2014.

Et hovedformål med dette arbeidet har vært å avklare om og eventuelt hvor det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og jernbane. 

Notatet ble oversendt Samferdselsdepartementet 18. juni 2014.

Les notatet (pdf)