Forsiden

GI-10/2010 – Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
 

 

 

Nr.                                      Vår ref.                                            Dato
GI-10/2010                          201002042-   /JRS                            19.02.2010

 

Rundskriv GI–10/2010 – Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)

Justis- og politidepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

1. Endringer i departementsstrukturen
Med virkning fra 1. januar 2010 overtok Justisdepartementet hovedansvaret for innvandringssaker fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ansvaret for arbeidsinnvandring ble fra samme dato overført til Arbeidsdepartementet.

Endringene i utlendingsforskriften går ut på at ”Arbeids- og inkluderingsdepartementet” erstattes med hhv. ”Justisdepartementet” eller ”Arbeidsdepartementet”. Innholdet i bestemmelsene endres ikke.

Enkelte paragrafer i utlendingsforskriften omtaler ”kvote” (§ 6-12 annet ledd), ”region” (§ 6-19 første ledd, § 6-21 første ledd) eller ”næring” (§ 6-4 tredje ledd) fastsatt av et eller flere departement. Tidligere kvote, region eller næring fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (alene eller sammen med andre), skal gjelde frem til nye kvoter, regioner og næringer eventuelt blir fastsatt etter bestemmelsene i forskriften.

2. Underholdskravet
Departementet har rettet en inkurie i utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd om unntak fra kravet til framtidig inntekt (underholdskravet). I forskriften som trådte i kraft 1. januar 2010 (2009-forskriften), var unntaket fra underholdskravet for flyktninger utformet videre enn tilsiktet. Unntaket innebar en utvidelse av unntaksadgangen etter 1990-forskriften, ved at det i 2009-forskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav a ikke var gjort noen avgrensning av hvilken søkergruppe som unntaket skulle omfatte. Etter ordlyden omfattet unntaket således alle familiemedlemmer til en referanseperson med flyktningstatus eller kollektiv beskyttelse, og ikke bare ektefelle, samboer eller barn, slik søkergruppen var avgrenset etter 1990-forskriften § 25 fjerde ledd bokstav a. Endringene innebærer at den tidligere avgrensningen av søkergruppen videreføres. Som følge av endringene i bokstav a, er tilsvarende avgrensning av søkergruppen også gjort når referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse på grunnlag av de nevnte oppholdsgrunnlagene, jf. 2009-forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav c.

Departementet har videre avgrenset ”barn” i § 10-8 fjerde ledd bokstav b på tilsvarende måte som gjort i bokstav a, ved at det er satt inn en henvisning til utlendingsloven § 42 første og annet ledd. Bestemmelsen i forskriftens § 10-8 fjerde ledd bokstav b gjør unntak fra underholdskravet når søkeren er barn og referansepersonen har fått tillatelse på grunnlag av bestemmelsene om menneskehandel. Endringen innebærer at søkergruppen avgrenses til barn under 18 år, dvs. at søkere etter lovens § 42 fjerde ledd (barn under 21 år) ikke lenger omfattes av unntaket. Dette er en videreføring av tidligere rett, jf. rundskriv ”AI-10/06 instruks om midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel”, som avgrenset søkergruppen til ”mindreårige” barn. Endringen innebærer videre at barn som blir adoptert, jf. lovens § 42 tredje ledd, heller ikke omfattes av unntaket. Endringen antas ikke å få noen praktisk betydning i disse tilfellene.

3. Høring og ikrafttredelse
Forslag til endringer i utlendingsforskriften har ikke vært på høring, da departementet anser at alminnelig høring åpenbart ikke er nødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c og utredningsinstruksen pkt. 5.4 første ledd bokstav c.

Endringene trer i kraft straks.

Endringene i forskriften følger vedlagt.


Med hilsenBirgitte Ege e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Nina E. D. Mørk
                                                                            seniorrådgiver