St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 2

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 2

Hvordan ser departementet for seg at enhetsportosystemet kan opprettholdes i et avregulert marked der grunnlaget for geografisk kryssubsidiering faller bort?

Svar

I forbindelse med oppfølging av Ot.prp. nr. 41 (2002-2003) Om lov om endringer i postloven, har Samferdselsdepartementet satt i gang et utredningsarbeid om konsekvensene av en ytterligere liberalisering av markedet for posttjenester i Norge. Hvilke konsekvenser en ytterligere liberalisering av postmarkedet vil ha for kravet om geografisk enhetsporto er ett av flere temaer som vil vurderes i dette utredningsarbeidet, som i neste omgang skal sendes på bred offentlig høring. Samferdselsdepartementet ber derfor om å få komme tilbake til komiteens spørsmål i senere framlegg om fremtidig liberalisering.