Instruks om statsborgerlovens regler om tap av statsborgerskap ved fravær fra riket

Utlendingsdirektoratet

 

Nr.                                          Vår ref                                            Dato
AI-49/08                                 200604981                                      24.06.2008

AI-49/08 - Instruks om statsborgerlovens regler om tap av statsborgerskap ved fravær fra riket

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sitt brev 11. april 2008, Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt brev 22. april 2008 og AIDs brev 2. juni 2008 angående redegjørelse for retningslinjer for praksis når det gjelder reglene om tap av norsk statsborgerskap ved fravær fra riket i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Departementet har myndighet til å instruere UDI om lovtolking når det gjelder statsborgerloven, jf. statsborgerloven § 28 første ledd.

Departementet gir herved følgende instruks til UDI:

Der søknad om bibehold av norsk statsborgerskap, jf. statsborgerloven § 24, er fremmet etter statsborgerlovens ikrafttredelse skal søknaden behandles etter statsborgerloven, jf. statsborgerloven § 36 første ledd. Dette gjelder selv om søkeren fylte 22 år før lovens ikrafttreden den 1. september 2006.


Med hilsen


Ahmad Ghanizadeh                                                 Mari Aam           
avdelingsdirektør                                                    førstekonsulent