Arbeidsforhold i vegsektoren

Bekymringen for framveksten av useriøse virksomheter og aktører innenfor transportnæringen, og først og fremt i vegsektoren, er bakgrunnen for at Arbeidsdepartementet initierte dette forprosjekt.

Prosjektet skulle se nærmere på forskningsbehov og problemområder for transportbransjen knyttet til vegsektoren. Fafo og Transportøkonomisk institutt har i samarbeid utarbeidet dette notatet, hvor de beskriver og analyserer hvilken kunnskap som finnes på feltet og hva som er kunnskapsmanglene. De peker på problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidsforhold og arbeidsvilkår som bør utforskes nærmere i et hovedprosjekt.