Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelse av søknad om utslippstillatelse for CO2 for kraftvarmeverket på Mongstad

Statoil ASA

Forusbeen 50

N-4035 Stavanger

Deres ref

Vår ref

Dato

200501288

Avgjørelse av søknad om utslippstillatelse for CO2 for kraftvarmeverket på Mongstad

Miljøverndepartementet viser til Statoils søknad om utslippstillatelse for Energiverk Mongstad i brev av 30. juni 2005 og til SFTs innstilling i saken datert 18. august 2006. Miljøverndepartementet gir med dette utslippstillatelse for CO2 til kraftvarmeverket, jf. vedlagte vilkår. Disse vilkårene skal inntas i den endelige utslippstillatelsen som nå sluttføres av SFT.

Miljøverndepartementet slutter seg til SFTs tilrådning om at det må sikres en CO2-håndteringsløsning for utslippene fra kraftvarmeverket. Statoil gis anledning til å utvikle dennei henhold til en gjensidig forpliktende gjennomføringsavtale mellom staten og Statoil.

Utslippene av klimagasser er blant de største utfordringene vi står overfor. Utvikling, modning og anvendelse av teknologier for fangst og lagring av CO2 er en avgjørende forutsetning for at de globale klimagassutslippene på sikt skal kunne bli redusert.

Kraftvarmeverket vil gi en betydelig bedring av energieffektiviteten ved oljeraffineriet på Mongstad. Realisering av Statoils kraftvarmeverk på Mongstad vil også ha en positiv effekt på kraftforsyningssituasjonen i Bergensområdet.

Arbeidet med å utvikle et fullskala CO2-håndteringsanlegg skal skje parallelt med byggingen av kraftvarmeverket. Staten vil bidra med betydelige finansielle midler. Realiseringen av anlegget vil skje trinnvis. Første byggetrinn skal være på plass samtidig med idriftsettelsen av kraftvarmeverket, og skal fange minst 100.000 tonn CO2/år. Staten vil sørge for at det etableres en løsning for transport og deponering av oppfanget CO2 innen dette tidspunktet. Etter en utviklings- og modningsfase, med investeringsbeslutning i løpet av 2012, skal andre byggetrinn av anlegget for fangst av CO2 fra kraftvarmeverket stå ferdig innen utløpet av 2014.

Det stilles også krav om at Statoil innen utløpet av 2008 lager en overordnet plan for etablering av fullskala CO2-håndtering for de største CO2 utslippene (kraftvarmeverket, cracker og reformer) på Mongstad. Statoil skal også legge til rette for fangst av CO2 fra disse tre utslippskildene ved å bygge nødvendige tilknytningspunkter.

Med hilsen

Inger Glad Stokland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Beate Tangen
avdelingsdirektør

Vedlegg: 1: Utslippstillatelse for CO 2