Avgjørelse i klagesak - omlasting av russisk gasskondensat i Sarnesfjorden/Kåfjorden i Nordkapp kommune

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen og opprettholder SFTs vedtak i saken. Etter departementets vurdering er det stilt tilstrekkelig strenge vilkår for tillatelsen.

1. Sakens bakgrunn

Miljøverndepartementet viser til Statens forurensningstilsyns (SFT) tillatelse til skip til skip omlasting i Sarnesfjorden/Kåfjorden i Nordkapp kommune av 6. desember 2006. Vi viser videre til klage fra Norges Miljøvernforbund av 22. desember 2006 og til SFTs oversendelse av 5. mars 2007.

Kirkenes Transit søkte 30. juni 2006 om midlertidig tillatelse for skip til skip omlasting av russisk gasskondensat i Sarnesfjorden/Kåfjorden i Nordkapp kommune. Omlastingsaktiviteten innebærer at isforsterkede skip kommer med gasskondensat fra Vitino i Russland og overfører sin last direkte til regulære skip før produktet transporteres videre til Europa og USA.

SFT ga Kirkenes Transit tillatelse 6. desember 2006. Tillatelsen omfatter inntil 40 omlastinger per sesong med sesong fra 1. oktober til 1. juni. Det er stilt særskilte vilkår om forebygging og beredskap mot akutt forurensning, håndtering av oljedamp (nmVOC), ballastvann og til støy. Det er stilt strenge krav om at fjorden skal være isfri under omlastingene.

2. Innholdet i klagen

Norges Miljøvernforbund (Miljøvernforbundet) klager på SFTs tillatelse i sin alminnelighet og viser til tidligere anførsler mot skip til skip omlastinger i forbindelse med omlasting i Bøkfjorden forrige sesong. Miljøvernforbundet motsetter seg vedtaket om å gi tillatelse, og ønsker generelt landbaserte løsninger fremfor skip til skip omlastinger. Miljøvernforbundet klager videre over krav til eskorteberedskapen ved inn- og utseiling for tankskipene i fjorden.

3. Departementets vurderinger

Tillatelsen

I vurderingen av om en virksomhet skal gis tillatelse etter forurensningsloven § 11, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd. Den største miljørisikoen ved omlastingsaktiviteten er knyttet til akutte utslipp av gasskondensat. Det sentrale i denne saken er derfor vurderingen av den risikoen for akutte utslipp virksomheten utgjør i området.

Det er etter Miljøverndepartementets vurdering ikke grunnlag for å forby skip til skip omlastinger i sin alminnelighet, men risikoen må vurderes konkret for den enkelte sak. Miljøverndepartementet viser til at SFT i denne saken har stilt strenge krav til forebygging og beredskap mot akutt forurensning. Disse vilkårene er på linje med de som ble stilt ved omlasting i Bøkfjorden forrige sesong, jf. Miljøverndepartementets vedtak av 19. mai 2006.

I tillegg til krav til forebygging og beredskap, har SFT også stilt særskilte vilkår om håndtering av oljedamp (nmVOC), ballastvann og støy.

Miljøverndepartementet anser de fastsatte vilkårene for å være tilstrekkelige i forhold til den risikoen virksomheten utgjør i området.

Eskorteberedskapen

Krav til eskorteberedskapen for tankskipene ved omlastingene reguleres av Kystverket, som har gitt egen tillatelse. Miljøvernforbundet har påklaget SFTs tillatelse etter forurensningsloven. Siden eskorteberedskap ikke omfattes av vilkårene i den påklagde tillatelsen, finner departementet ikke at det er grunnlag for å omgjøre tillatelsen på dette grunnlaget.


4. Konklusjon

Departementet finner etter en samlet vurdering av saken at klagen ikke kan tas til følge. SFTs vedtak av 6. desember 2006 opprettholdes.

Med hilsen

 

Knut Fredrik Kroepelien (e.f.)
avdelingsdirektør
Anja Elisenberg
rådgiver

Likelydende brev:

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Kirkenes Transit AS, c/o Tschudi Shipping Company AS, Postboks 86, 1325 Lysaker

Kopi:

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo
Kommunal- og regionaldepartemenet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund