Høring - forslag om avskrivninger for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om avskrivninger for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.06.2019

Vår ref.: 15/1891

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om avskrivninger for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt.

Etter dagens regler får fruktbonden ikke fradrag for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt før disse ryddes. Nyere driftsformer innebærer at det kan være rasjonelt at feltene ryddes og etableres på nytt raskere enn det som tidligere har vært vanlig. Det tilsier at reglene endres til at utgifter til planter og planting skal kunne avskrives skattemessig i takt med verdifallet på feltene. Bønder som skal investere i frukt- og bærfelt, vil med dette få fradrag for sine investeringsutgifter på et tidligere tidspunkt enn i dag, og dermed få utsatt skattebetaling sammenlignet med dagens regler. Forslaget følger prinsippet om at skattemessige avskrivninger skal samsvare med det faktiske verdifallet på investeringene.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. juni 2019. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                                       Jan-Ola Larsen
                                                                       seniorskattejurist

Vedlegg

Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Grøntprodusentenes samarbeidsråd
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk Landbruksrådgivning
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet