Bank Centigo gis tillatelse til å etablere forretningsbank

Med hjemmel i forretningsbankloven § 8 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at det etableres en ny forretningsbank ved navnet Bank Centigo. Banken er i media tidligere omtalt som ”Midgard Bank”.

Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 1324 Vika
0112  OSLO
 


       
Deres ref                                      Vår ref                                 Dato
703148-1                                     08/1166 FM IJR                     29.05.2008

 


 

Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank


Det vises til Deres søknad 11. januar 2008 på vegne av initiativtakerne bak prosjektet ”Midgard Bank”, til tilråding fra Kredittilsynet 18. februar 2008 og til øvrig korrespondanse i sakens anledning. Søknaden gjelder tillatelse til å etablere forretningsbank. Ved Deres e-post 21. mai 2008 ble det opplyst at bankens navn skal være Bank Centigo.

Med hjemmel i lov 24. mai 1962 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd, gir Finansdepartementet Bank Centigo tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. Området for virksomheten må således være innenfor rammene som følger av forretningsbankloven § 19 flg.

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 

a)      Bank Centigo skal stiftes med en aksjekapital på NOK 150 - 200 millioner. Det forutsettes at totalt innhentet egenkapital utgjør NOK 260 millioner, hvorav NOK 60 - 110 millioner skal føres til selskapets overkursfond. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt.

 

b)      Tillatelsen kan ikke tas i bruk før bankens vedtekter er godkjent av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. forretningsbankloven § 4 fjerde ledd.

 

c)       Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til om samtlige av bankens styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbankloven § 8a annet ledd.

 

d)      Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité i henhold til forretningsbankloven §§ 11 og 13.

 

e)      Banken må, etter at emisjonen er gjennomført og før tillatelsen tas i bruk, forelegge fullstendig liste over aksjonærer, størrelsen på deres aksjepost og eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærene for Kredittilsynet. 

 

f)        Holta Invest AS kan ikke ha større konsolidert eierandel i banken enn inntil 20 prosent, jf. forretningsbankloven § 8a tredje ledd, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-3. Kjetil Holta og nærstående av Kjetil Holta kan ikke ha andre eierandeler i banken enn eierandelen som eies gjennom Holta Invest AS.

 

g)      Banken har ikke adgang til å yte kreditt, stille garanti eller yte andre tjenester til Holta Invest AS. Tilsvarende gjelder for foretak hvor Holta Invest AS har direkte eller indirekte eierinteresse. Tilsvarende gjelder også for fysiske og juridiske eiere av Holta Invest AS eller ledende ansatte i Holta Invest AS, og deres nærstående.

 

h)      Banken kan bare yte kreditt, stille garanti eller yte andre tjenester til fysiske eller juridiske personer som har et kundeforhold av betydning med Holta Invest AS,  eiere av Holta Invest AS, eller med selskaper som direkte eller indirekte eies minst 20 prosent av Holta Invest AS, når en særskilt vurdering foreligger. Denne særskilte vurderingen må dokumenteres skriftlig, herunder at de aktuelle tjenestene fullt ut er basert på en forretningsmessig vurdering av det konkrete tilfellet.

 

i)        Banken skal ha en minste kapitaldekning på 10 prosent av et grunnlag vektet etter de til enhver tid gjeldende kapitalberegningsreglene. Villkåret gjelder inntil Kredittilsynet fastsetter noe annet.

 

j)        Eventuelle samarbeidsavtaler som banken inngår må forelegges Kredittilsynet. Det gjøres også oppmerksom på at formidling av visse typer tjenester kan kreve at banken søker om tillatelse til å drive som verdipapirforetak, jf. lov 29. juni 2007 nr 75 om verdipapirhandel § 9-1 jf. § 2-1 første ledd.

 

Finansdepartementet gjør oppmerksom på at tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brevet.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:          Kredittilsynet