Barnehager i brakker - kontroll og tilsyn er nødvendig

Brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Det er med stor bekymring jeg registrerer at barnehagebrakker de siste dagene er blitt stengt i Oslo pga. kollaps i fundamentet til en av barnehagene. Det er ikke endelig konkludert i saken ennå, men i følge uttalelser fra SINTEF/Byggforsk tyder foreløpige undersøkelser på at både prosjektering og utførelse har vært mangelfull.

Eier av brakkebarnehager og liknende byggverk har et ansvar for å sørge for at sikkerheten er tilfredsstillende. Eier har ansvar for sikkerheten etter alminnelige erstatningsregler, og kan bli gjort ansvarlig ved sammenstyrtning. Plan- og bygningsloven pålegger eier å sørge for at eksisterende byggverk og installasjoner holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom.

Jeg vil be om at den enkelte kommune straks foretar undersøkelser av sine barnehagebrakker og liknende containerkonstruksjoner levert av Uniteam og andre, for å se om byggverkene er i en slik forfatning at de kan medføre fare for person eller eiendom. Denne henstillingen går til kommunen både som bygningsmyndighet og som eier og evt. utleier av slike midlertidige bygningskonstruksjoner. Den enkelte kommune må vurdere om det som følge av dette skal gis pålegg om utbedring og eventuelt stenging.

Dersom kommunen ikke har tilstrekkelige faglige ressurser til å gjennomføre slike undersøkelser og tilsyn nå, anbefales det å innhente sakkyndig bistand, for eksempel fra rådgivende ingeniører med erfaring fra tilsvarende arbeid. Grunnlagsmateriale vedrørende produktspesifikasjon for byggemodulen og prosjektering av fundament må innhentes som grunnlag for kontroll og tilsyn.

Departementet arbeider for tiden med ny plan- og bygningslov, og jeg ønsker å stramme inn reglene for midlertidige byggverk. Ett av forslagene departementet vurderer er å innføre søknadsplikt for slike tiltak når de skal plasseres for et lengre tidsrom enn to måneder. Søknadsplikt vil innebære at plan- og bygningslovens regler om ansvarlige foretak og kontroll gjelder fullt ut. For oppføring av slike brakker, som tas i bruk til opphold for personer, er det er svært viktig at sikkerhetshensyn ivaretas.

Med hilsen

Åslaug Haga