Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2014

Vår ref.: 13/7865 - VB

Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien). 

Justis- og beredskapsdepartementet ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan utnyttes best mulig, og i samhandling med andre beredskapsaktører. Arbeidsgruppens rapport ble levert til departementet 2. desember 2013. 

Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen er å organisere brann- og redningsvesenene fylkesvis, slik at det blir 18 eller 19 enheter, avhengig av om Oslo og Akershus blir en felles enhet eller ikke. 

Rapporten, og to samfunnsøkonomiske analyser som arbeidsgruppen har innhentet, er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer:
www.regjeringen.no/html?id=747757.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Justis- og beredskapsdepartementet ber adressatene om å forelegge rapporten for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område, dersom disse ikke er oppført på listen. Departementet ønsker også å få informasjon om eventuelle andre aktører som bør få anledning til å uttale seg om rapporten. 

Høringsfrist er 17. februar 2014. 

Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen,

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen
Hege Johansen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Vibeke Bildøy
seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Politidirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Statens Jernbanetilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon
 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggenæringens Landsforening
 • Den norske legeforening
 • Delta
 • DLE Ringen
 • Energi Norge
 • Energigass Norge
 • EL & IT Forbundet
 • Elsikkerhetsforbundet
 • Fagforbundet
 • Feiermesternes Landsforening
 • Finans Norge
 • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
 • Huseiernes Landsforbund
 • Gjensidige Forsikring
 • If Skadeforsikring
 • Institutt for beredskap
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • LO – Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene
 • Norges forskningsråd
 • Norges Huseierforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norges Sivilforsvarsforbund
 • Norsk Brannbefals Landsforbund
 • Norsk brannvernforening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • SINTEF NBL
 • Transportøkonomisk institutt
 • YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen