Delegering av Finansdepartementets myndighet etter forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum.

I

Finansdepartementet s myndighet etter forskrift om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til å frita fra lovbestemt taushetsplikt for å stille til rådighet materiale som trengs til vitenskapelig forskning av samfunnsmessig interesse, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tidspunkt oppheves delegering ved forskrift 30. april 2010 nr. 624.