Forsiden

Delvis ikraftsetting av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 2013 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 33 annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 2013 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 33 annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. § 18 trer i kraft straks med virkning for boliger som verdsettes etter § 8 C.

Tilhørende lov