DnB NOR Bank ASA gis tillatelse til å erverve SalusAnsvar AB

Finansdepartementet gir DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i SalusAnsvar AB (publ). Tillatelsen gis med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd.

DnB NOR ASA

Postboks 1171 Sentrum

0107  OSLO

  

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

07/3991 FM ALB

24.10.2007

 

DnB NOR Bank ASA - Søknad om tillatelse til erverv av SalusAnsvar AB


Det vises til brev fra DnB NOR Bank ASA 14. september 2007 og 2. oktober 2007 der det søkes om tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i det svenske børsnoterte selskapet SalusAnsvar AB. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken i brev til Finansdepartementet 8. oktober 2007, og til brev fra DnB NOR Bank ASA 19. oktober 2007.

 

1.       Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i SalusAnsvar AB (publ).

 

2.       Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-6 sjette ledd gir Finansdepartementet dispensasjon fra kravet i § 2a-6 annet ledd, femte punktum, bokstav c, og godkjenner DnB NOR Bank ASAs konsernstruktur som følge av ervervet av SalusAnsvar AB (publ), jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd. Dispensasjonen og godkjennelsen av konsernstrukturen gjelder for en periode på to år fra tillatelsen er gitt. DnB NOR Bank ASA må innen utløpet av dispensasjonsperioden sørge for at organiseringen av SalusAnsvar AB er i samsvar med konsernreglene i finansieringsvirksomhetsloven 2a-6.

 

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet