DnB NOR Finans AS - gis tillatelse til kjøp av Skandiabankens bilfinansieringsvirksomhet i Sverige og Norge

Finansdepartementet har 31. januar 2008 gitt DnB NOR Finans AS tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Leasing AB (Bilfinans Sverige). Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd. Departementet har samtidig med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd godkjennt DnB NOR ASAs nye konsernstruktur som følge av ervervet av Skandiabanken Bilfinans AS og Leasing AB (Bilfinans Sverige). Det er knyttet vilkår til tillatelsen.

DnB NOR Finans AS
DnB NOR Konsernjuridisk v/ Trond A. Lie
Stranden 21

0021  OSLO
 


       
Deres ref                                          Vår ref                                           Dato
                                                 07/4952 FM GKB                               31.01.2008


 

DnB NOR Finans AS - Kjøp av Skandiabankens bilfinansieringsvirksomhet i Sverige og Norge


Det vises til søknad fra DnB NOR Konsernjuridisk 1. november 2007 der det på vegne av DnB NOR Finans AS søkes om tillatelse til kjøp av Skandiabanken AB’s bilfinansieringsvirksomhet i Norge og Sverige. Det vises videre til
Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet 13. november 2007, samt til Kredittilsynets vedtak 5. november 2007 der DnB NOR Finans AS ble gitt tillatelse til kjøp av Skandiabanken Bilfinans AS i Norge.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis DnB NOR Finans AS tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Leasing AB (Bilfinans Sverige).

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd godkjennes DnB NOR ASAs nye konsernstruktur som følge av ervervet av Skandiabanken Bilfinans AS og Leasing AB (Bilfinans Sverige).

Tillatelsen gis på vilkår av at DnB NOR Finans AS frem til det eventuelt søkes om konsesjon for reorganisering av den svenske delen av virksomheten (filialen) i DnB
 
NOR finans AS og Leasing AB (Bilfinans Sverige) løpende holder Kredittilsynet orientert om forhold av betydning for Kredittilsynets tilsyn.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                       Erling G. Rikheim
                                                                                       avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet