Eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Etter finansforetaksloven § 13-1 kan forsikrings- og pensjonsforetak ikke drive annen virksomhet enn forsikrings- og pensjonsvirksomhet. Annen virksomhet omtales ofte som forsikringsfremmed virksomhet.

Etter § 13-9 gjelder ikke forbudet mot drift av forsikringsfremmed virksomhet «eierandeler med begrenset ansvar som representerer inntil 15 prosent av kapitalen eller stemmene i foretak» som driver slik forsikrings­fremmed virksomhet. Videre gjelder forbudet ikke «eierandeler som i sin helhet inngår i foretakets selskapsportefølje når den økonomiske risikoen knyttet til eierandelene er begrenset til verdien av den enkelte investering» Etter § 13-9 har departementet adgang til ved enkeltvedtak å gjøre unntak fra bestemmelsen og sette vilkår for unntaket.

Regelen i § 13-9 ble, da den opprinnelig ble innført, begrunnet i forarbeidene bl.a. med «at vesentlige interesser i andre selskaper kan medføre fare for at forsikringsselskapet blir involvert i støtte- eller redningsaksjoner, slik at tapsrisikoen i realiteten blir større enn innskuddet» og i et ønske om å «hindre konsentrasjon av eierinteresser og innflytelse», jf. Ot.prp. nr. 42 (1986-1987). I Prop. 125 L (2013-2014) avsnitt 6.2.6 er det vist til at bestemmelsen kan ses som en operasjonalisering av forbudet mot å drive forsikringsfremmed virksomhet.

Blant annet i lys av innføringen av mer risikosensitive kapitalkrav for forsikringsforetak (Solvens II) er det departementets vurdering at behovet for regelen i § 13-9 av soliditetshensyn er svekket.  

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om grensen på 15 prosent i § 13-9 bør oppheves. Vi ber Finanstilsynet utarbeide et utkast til et høringsnotat om fjerning av grensen på 15 prosent. Vi ber også Finanstilsynet vurdere og eventuelt foreslå alternativ regulering av de hensyn som i dag ivaretas av denne grensen. Vi ber om at Finanstilsynet utarbeider utkast til nødvendige lovendringer samt utkast til høringsnotat innen 1. juni 2017.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør