Høring - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag om endring i, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, og lov 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2013